Disclaimer LYNX Rendement Fonds

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door LYNX Beleggingsfonds BV (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Herengracht 527), hierna te noemen: ”LYNX“. LYNX beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling (www.afm.nl). LYNX staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61727113.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door LYNX met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. LYNX verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door LYNX worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van LYNX aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze deelnemingsrechten in het LYNX Rendement Fonds aan te kopen of andere diensten van LYNX af te nemen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door LYNX uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel LYNX zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. LYNX aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

E-mailcommunicatie

De informatie uit de door LYNX verstuurde e-mails (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien de e-mail die u van LYNX heeft ontvangen niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen. LYNX kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer LYNX hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat LYNX de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. LYNX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door LYNX niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

LYNX, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LYNX of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LYNX is het niet toegestaan links naar sites van LYNX weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het LYNX Privacy Statement.

Wijzigingen

LYNX behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2016 LYNX