Brexit

LYNX werkt samen met het in het Verenigd Koningkrijk gevestigde Interactive Brokers (IB) op het gebied van orderuitvoering en het aanhouden van beleggingsrekeningen voor klanten. Met het oog op een (harde) Brexit, anticiperen wij op een aantal veranderingen vanuit IB met betrekking tot de inrichting van onze dienstverlening voor Europese klanten voor óf na de expiratiedatum (31 december 2020) van de huidige Brexit-transitieperiode.

LYNX is volledig gefocust op de mogelijke gevolgen van Brexit en we overleggen regelmatig met onze partner IB en de relevante autoriteiten over de mogelijke impact van Brexit op onze dienstverlening. Belangrijk is dat wij geen materiële gevolgen voor onze klanten verwachten.

Voor uw informatie vindt u hieronder extra door IB gecommuniceerde informatie, inclusief de Nederlandse vertaling.

Brexit

Brexit planning – Overzicht van IBKR rekeningmigratie

Beste klant,

Interactive Brokers Group (“IBKR”) en haar Britse dochteronderneming Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”) hebben een plan voorbereid met het oog op het einde van de Brexit-overgangsperiode (expiratie op 31 december 2020) en hebben alternatieve regelingen voorbereid voor klanten uit Europa. Onze prioriteit is om te zorgen voor een naadloze overgang en voortzetting van de dienstverlening aan onze klanten met minimale impact.

Wat er tot nu toe is gebeurd
In 2018 heeft IBKR het in Luxemburg gevestigde Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) opgericht en is een vergunningsprocedure in Luxemburg gestart. De vergunning voor IBLUX werd in november 2019 verleend, zij het met enkele belangrijke beperkingen op de toegestane omvang van de activiteiten.

Met het oog op het snelgroeiende klantenbestand heeft Interactive Brokers haar Europese voetafdruk uitgebreid en is zij bezig met de oprichting van twee extra entiteiten in de EU: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) en Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). In 2019 is begonnen met het proces voor een vergunningaanvraag bij de Centrale Bank van Ierland (CBI). Dat proces is in volle gang en wij verwachten daarbij binnenkort in een laatste stadium te komen.  Meer recentelijk is Interactive Brokers begonnen met het licentie-traject voor IBCE in Hongarije.

Wat er verandert
In de komende weken wordt uw toestemming gevraagd om uw rekening over te zetten van IBUK naar een van de drie  hiervoor genoemde IB-entiteiten in de EU. Bij een volgende mededeling wordt aangegeven naar welke entiteit uw rekening zal worden gemigreerd (IBIE, IBLUX of IBCE). Of een overdracht naar IBIE en IBCE mogelijk is, hangt af van het tijdig verkrijgen – voor het einde van de Brexit-overgangsperiode – van een vergunning van de betreffende bevoegde instanties.

Wat dit voor u betekent
U krijgt de volgende opties:

  1. Migratie van uw huidige IBUK rekening(en) en de van toepassing zijnde klantenovereenkomst naar IBLUX, IBIE of IBCE, zoals bepaald door IBKR; of
  2. De mogelijkheid om de migratie te weigeren.

Er zullen enkele belangrijke wijzigingen in de regelgeving worden aangebracht, die in detail zullen worden beschreven in een document met veelgestelde vragen (“FAQ”). Een voorlopige versie hiervan is beschikbaar onderaan deze pagina, onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’. Een definitieve versie, die een duidelijk overzicht biedt van de verschillen tussen de mogelijkheden van uw oude rekening en nieuwe rekening zal worden verstrekt wanneer u uw bijgewerkte klantenovereenkomst ontvangt. Dat geldt ook voor een beschrijving van eventuele verschillen in dienstverlening die wezenlijk anders kunnen zijn.

Als u dit niet doet óf als u niet instemt met de migratie van uw rekening naar de aangegeven IB-entiteit in de EU, houdt u er dan rekening mee dat uw rekening kan worden beperkt in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar uw rekening. Vanzelfsprekend heeft u te allen tijde ook de mogelijkheid om uw rekening en posities over te zetten naar een broker buiten de IBKR-groep.

Ons doel is om tijdens de migratie van uw rekening u de service te bieden die u altijd van ons gewend bent.

Kennisgeving van de migratie van uw rekening
Voorafgaand aan de feitelijke overzetting van uw rekening(en), zullen wij u vanzelfsprekend alle informatie verstrekken die op u van toepassing zou kunnen zijn.

Note: English text prevails

Brexit Planning – Overview of IBKR Account Migration

Dear Client,

Interactive Brokers Group (“IBKR”) and its UK affiliate Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”) have been planning for the end of the Brexit transition period, currently scheduled for 31st December 2020, and have been preparing alternative arrangements for our European customers. Our priority is to ensure a seamless transition and continuation in the provision of brokerage services to our customers with minimal disruption and minimal changes.

What has happened so far
In 2018 IBKR established Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) and undertook an authorisation process in Luxembourg. IBLUX was approved in November 2019, albeit with some important constraints on the permitted scale of the business.

In consideration of our fast-growing brokerage business, we expanded our European footprint and are in the process of creating two additional brokers based in the European Union: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) and Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). This licensing process for IBIE with the Central Bank of Ireland is well underway and we expect to enter its final stages shortly. More recently, we commenced a licensing project in Hungary for IBCE.

What is changing
Over the next few weeks, IBKR will be seeking your permission to transfer your account from IBUK to one of the IBKR brokers based in the European Union. We will specify, in our next communication, whether your account is eligible for transfer to IBIE, IBLUX or IBCE (“EU Brokers”). Transfer to IBIE and IBCE is subject to a license being obtained from the relevant National Competent Authority.

What this means for you
You will be provided with the following options:

  1. Migration of all of your IBUK accounts and the applicable Customer Agreements to either IBLUX, IBIE or IBCE, as determined by IBKR; or
  2. Opportunity to decline the transfer.

There will be some important regulatory changes, which will be detailed in a Frequently Asked Questions (“FAQ”) document. A preliminary version of this document is available on our Knowledge Base. A final version, which will include a clear statement of the differences between your old account and new account capabilities, and a description of any services or protections that may be substantively different, will be provided when you receive your updated Customer Agreement.

If you do not consent to the transfer of your account to the indicated EU Broker or do nothing, your account may be restricted from opening new transactions or transferring new assets. You always have the ability to transfer your account to a broker of your choice outside the IBKR Group.

Our goal is to provide a service with minimum interruption during this account migration, and minimal changes to your IBKR experience.

Notification of transfer

We will communicate with you prior to the actual transfer of your account(s) and provide any information that might be applicable (although we do not expect anything of substantial nature being communicated with this notification).

Veelgestelde Vragen

In 2018 heeft IBKR Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) opgericht, welke in november 2019 goedkeuring heeft gekregen. Daarnaast bevindt IB zich in het proces om een tweetal additionele brokers op te zetten in de Europese Unie: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) en Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”).

Het is onze intentie om alle klanten die door de Brexit  beïnvloed worden vóór 31 december 2020 te migreren naar één van deze in de Europese Unie gevestigde brokers (“EU Brokers”). Migratie naar IBIE en IBCE is afhankelijk van het verkrijgen van goedkeuring van de relevante bevoegde instanties.

De definitieve beslissing over welke rekeningen naar IBLUX, IBIE of IBCE zullen worden gemigreerd is nog niet genomen. We verwachten dat de meerderheid van de in West-Europa gevestigde klanten naar IBIE gemigreerd zullen worden, klanten in Centraal en Oost-Europa naar IBCE en een kleine groep klanten naar IBLUX. Andere factoren waar rekening mee zal worden gehouden zijn accounttype en de posities van de klant.

Alle klanten zullen communicatie ontvangen met informatie omtrent de IB-entiteit waar hun account naar gemigreerd zal worden voordat men het migratieverzoek ontvangt.

Klanten die te maken krijgen met het migratieplan zijn onder meer EU-ingezetenen of zakelijke rekeningen geopend in een land dat onderdeel is van de Europese Unie. Deze rekeningen worden momenteel bediend door Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”).

Zodra wij er klaar voor zijn om uw rekening te migreren, ontvangt u van ons bericht waarin gevraagd wordt om in te loggen in het administratieve gedeelte van uw rekening. Zodra u inlogt, zal u worden voorzien van de noodzakelijke disclaimers en de klantovereenkomst waarna u elektronisch kunt instemmen met de migratie van uw rekening. Klanten die niet reageren op de initiële e-mail, zullen een aantal reminders ontvangen.

Als u niet instemt met de migratie van uw rekening naar de aangegeven IB-entiteit in de EU, dan kan uw rekening worden beperkt in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar uw rekening. Vanzelfsprekend heeft u te allen tijde ook de mogelijkheid om uw rekening en posities over te zetten naar een broker buiten de IBKR-groep.

Als u niet reageert op ons verzoek om toestemming te verlenen, zal uw rekening uiteindelijk worden onderworpen aan dezelfde handels- en overboekrestricties als wanneer u besluit geen toestemming te verlenen voor de migratie. Tevens blijft uw rekening onderworpen aan de voorwaarden van uw huidige overeenkomst (inclusief vergoedingen en marginbeleid), totdat deze gemigreerd wordt naar een aangewezen EU Broker, overgezet naar een broker buiten IBKR of gesloten wordt.

Nee. Uw gebruikersnaam, wachtwoord en iedere voor uw account actieve vorm van tweestapsverificatie zullen na de migratie actief blijven. Wel krijgt u een nieuw rekeningnummer toegewezen.

De migratie heeft geen invloed op de software die u gebruikt om te handelen of om uw rekening te beheren. U blijft dus dezelfde technologisch service ontvangen die u van ons gewend bent.

Alle saldi worden direct tijdens migratie overgedragen naar uw nieuwe rekening, met uitzondering van overlopende posten (bijv. rente en dividenden). Deze  posten worden overgedragen zodra de gelden ontvangen worden. Rente wordt geboekt in de verrekenbare liquide middelen binnen de eerste week volgend op de maand van de opbouw. In het geval van dividenden worden de verrekenbare liquide middelen geboekt op het moment dat het dividend wordt uitbetaald.

Uw huidige rekening wordt gesloten zodra al uw posities en cashsaldi, inclusief rente en dividenden, zijn overgeboekt naar uw nieuwe rekening. Zodra de rekening gesloten is, zal deze niet meer toegankelijk zijn voor handelsdoeleinden. De rekening zal echter wel toegankelijk blijven voor administratieve doeleinden zoals het opvragen van historische afschriften.

Nee, de commissies en vergoedingen van IB/LYNX blijven hetzelfde.

Uw handelspermissies zullen onveranderd blijven. Er geldt echter een uitzondering voor de accounts die naar IBLUX gemigreerd worden. Als gevolg van wettelijke restricties is handel in forex met een hefboom niet mogelijk. Hoewel we geen soortgelijke restricties verwachten voor IBIE en IBCE rekeningen, zullen wij u informeren over mogelijke wijzigingen alvorens u gevraagd wordt te migreren.

Openstaande orders worden overgedragen naar de nieuwe rekening. We raden echter aan dat klanten hun orders volgend op de migratie onmiddellijk controleren om zeker te zijn dat de openstaande orders overeenkomen met hun handelsintenties.

Op dit moment zijn rekeningen bij IBUK voor de handel in een groot aantal financiële instrumenten onderworpen aan de U.S. Pattern Day Trading (PDT) regel, aangezien de rekeningen geïntroduceerd worden bij de Amerikaanse affiliate IB LLC. De PDT regel beperkt rekeningen met een vermogen kleiner dan USD 25.000 (of een equivalent in een andere valuta) tot een maximum van 3 day trades binnen een periode van 5 werkdagen.

Aangezien rekeningen bij IBIE, IBLUX of IBCE niet meer geïntroduceerd worden bij het Amerikaanse IB LLC, zullen rekeningen niet meer onderhevig zijn aan de PDT regel.

Nee. U ontvangt een jaaroverzicht voor uw huidige account over de periode 1 januari 2020 tot aan de datum van migratie en een tweede jaaroverzicht voor uw nieuwe rekening over de periode startend op de migratiedatum tot en met 31 december 2020.

Voor een geheel overzicht van veelgestelde vragen kunt u terecht op de website van Interactive Brokers.