Disclaimer

De auteur bevestigt dat hij/zij op moment van publicatie geen posities aanhoudt in de hierboven vermelde financiële instrumenten. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX.
Wanneer in deze inhoud wordt verwezen naar PRIIP-producten, verwijzen wij u graag naar het Key Information Document (KID), waar u meer informatie vindt over dit financiële instrument en de risico’s. Het Key Information Document is te vinden op de website van LYNX of het handelsplatform. Een product valt onder de PRIIP-verordening wanneer het aan de belegger terug te betalen bedrag onderhevig is aan schommelingen door blootstelling aan referentiewaarden of aan de prestaties van een of meer activa die niet rechtstreeks door de particuliere belegger worden aangekocht.Dit is een marketingmededeling die niet is opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied.

De informatie in deze marketingmededeling vormt geen openbaar aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten of financiële instrumenten te kopen en is geen vervanging voor financieel advies op basis van de individuele omstandigheden en kennis van de belegger. De pagina toont gegevens die door LYNX zijn opgesteld voor particulier gebruik door beleggers, maar is niet bedoeld als een persoonlijke aanbeveling van bepaalde financiële instrumenten of strategieën en houdt geen rekening met de specifieke financiële situatie, beleggingskennis en -ervaring, beleggingsdoelstelling en -horizon of risicoprofiel en -voorkeur van de individuele belegger.

De belegger moet zich met name vergewissen van de geschiktheid van een belegging voor zijn financiële en fiscale situatie en zijn beleggingsdoelstellingen. Handelen in financiële instrumenten houdt een aanzienlijk risico op verlies in en is niet geschikt voor elke belegger. U mag niet in deze financiële instrumenten handelen tenzij u de aard van de transacties die u aangaat en de omvang van uw blootstelling aan verlies volledig begrijpt. De verstrekte informatie is zonder transactiekosten. Historische beschouwingen en voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige ontwikkelingen. De gepresenteerde feiten met betrekking tot productinformatie worden uitsluitend ter illustratie verstrekt en laten geen formuleringen toe over toekomstige winsten of verliezen.

LYNX kan de informatie in deze marketingcommunicatie hebben ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, zonder echter al deze informatie te beoordelen. Dienovereenkomstig geeft LYNX geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van de hierin opgenomen informatie of meningen.

De hierin weergegeven informatie is niet gericht aan personen of entiteiten in rechtsgebieden waar de verspreiding van dergelijke informatie op grond van de woon- of verblijfplaats van die personen beperkt is.

LYNX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door en/of verband houdend met de verspreiding en/of het gebruik van deze marketingcommunicatie. De fiscale behandeling van financiële instrumenten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de desbetreffende belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd, hetgeen ook met terugwerkende kracht kan gelden.

De waardering van deze financiële instrumenten kan fluctueren. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging.

Wees u ervan bewust dat:

Toon volledige disclaimer