Activity Statement

Het Activity Statement geeft een overzicht weer van uw handelsactiviteit, winsten/verliezen, terugboekingen/stortingen en veel meer.

Log in

Instellingen aanpassen en rapport genereren

Selecteer Performance & Reports in het menu bovenaan en klik vervolgens op Statements.

Klik op het pictogram met de blauwe pijl naast Activity om een rapport te downloaden.

In het pop-upvenster kunt u het rapport configureren volgens uw behoeften:

  • Period: Kies een tijdsperiode en specifieer het indien nodig verder in het veld Date.
  • Language: Selecteer de taal van het afschrift.
  • Select Format/Action: kies het bestandstype waarin u het afschrift wilt bekijken of downloaden.

Uitleg van de inhoud

Hieronder kunt u de uitleg terugvinden per categorie van het Activity Statement:

In de categorie Account Information vindt u algemene informatie over uw effectenrekening.

VeldBeschrijving
NameNaam van de rekeninghouder(s)
AccountUw rekeningnummer (U-nummer)
Customer typeEigendomsstructuur van de rekening (individuele rekening, gezamenlijke rekening of bedrijfsrekening)
Account permissionsType rekening (cashrekening of marginrekening)
Base currencyBasisvaluta van uw rekening

De Net Asset Value (NAV) is de totale waarde van uw rekening.

VeldBeschrijving
NAV ChangeHier worden de individuele waarden opgesomd die bijdragen aan een verandering in de NAV.
Time-Weighted ReturnDit berekent een rendement dat alleen gekoppeld is aan de acties van de rekeninghouder en niet beïnvloed wordt door schommelingen in de grootte van de rekening, zoals stortingen en opnames. Het weergegeven tijdgewogen rendement weerspiegelt niet de procentuele waardeverandering van de rekening.
Portfolio AnalystAls u een gedetailleerde analyse van de prestaties van uw account wilt, kunt u de Portfolio Analyst gebruiken.

Dit gedeelte toont de veranderingen in waarde van uw posities op basis van de dagelijkse slotkoersen.

Waardes van Mark-to-Market (MTM) laten zien hoeveel winst of verlies is gegenereerd gedurende de periode, ongeacht of posities open of gesloten zijn. Transacties om posities te openen of te sluiten worden met deze methode niet aangepast. MTM-berekeningen gaan ervan uit dat alle open posities en transacties aan het einde van elke dag worden afgewikkeld en dat de volgende dag nieuwe posities worden geopend. Er wordt geen rekening gehouden met winst- of verliesoverwegingen bij het sluiten van posities. Deze zijn te vinden in het gedeelte Transactions.

In de kolom Position ziet u de waardeverandering van elke positie op basis van de uiteindelijke koers. Hier wordt het verschil tussen uw positie van de eerste tot de laatste beschikbare slotkoers weergegeven.

Wanneer u een transactie uitvoert, is er meestal al winst of verlies tijdens de handelsdag. Het verschil tussen de transactieprijs en de laatste koers van de dag wordt weergegeven in de kolom Transaction.

Transactiekosten en andere kosten (totaalbedragen van dividenden, bronbelasting, coupons en opgebouwde obligatierente) worden ook verplaatst naar aparte kolommen omdat ze niet kunnen worden vastgelegd door het verschil in de slotkoersen van effecten.

VeldBeschrijving
Symbol Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Prior QuantityDe hoeveelheid van de vorige dag op de rekening.
Current QuantityDe huidige hoeveelheid op de rekening.
Prior PriceDe slotkoers van de positie van de vorige dag.
Current PriceDe slotkoers van vandaag van de positie.
Position MTM winst en verlies voor elke positie. Voor Forex posities omvat dit de FX-omrekening op contante saldi en posities.
TransactionMTM winst en verlies voor elke transactie.
CommissionsHet totale bedrag aan commissies.
OtherHet totaalbedrag van dividenden, W/V, bronbelasting, obligatierente (coupons en opgebouwd).
TotalEen som van de waarden in de kolommen Position, Transaction, Commissions en Other.

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw winsten en verliezen opgesplitst per effectklasse en onderliggende waarde.

Deze tabel is onderverdeeld in gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen. De gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta op de dag dat de positie wordt gesloten. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta met behulp van de laatste valutaslotkoers van de verslagperiode.

De kolommen Profit en Loss geven respectievelijk de cumulatieve winsten en verliezen weer. De totalen van winsten en verliezen worden weergegeven in de kolommen Totaal. De laatste kolom geeft een overzicht van zowel gerealiseerde als ongerealiseerde winsten en verliezen.

S/T staat voor Short Term en verwijst naar posities die minder dan 365 dagen worden aangehouden.

L/T staat voor Long Term en verwijst naar posities die langer dan 365 dagen worden aangehouden.

Cost Adj. geeft aanpassingen aan die zijn gedaan aan de kostenbasis. In het geval van belastingvrije dividenduitkeringen of kapitaalterugbetalingen (Return of Capital) wordt de kostenbasis van de positie aangepast. De kapitaalterugbetaling wordt dus pas fiscaal in aanmerking genomen op het moment dat de positie wordt gesloten.

VeldBeschrijving
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Cost AdjustmentAangepaste kostenbasis van de positie als gevolg van dividendteruggave van kapitaal.
S/T Profit (Realized)Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op korte termijn voor de positie.
S/T Loss (Realized)Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie.
L/T Profit (Realized)Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op lange termijn voor de positie.
L/T Loss (Realized)Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie.
Total Een optelling van de gerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de gerealiseerde winst en verlies op lange termijn.
S/T Profit (Unrealized)Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op korte termijn voor de positie.
S/T Loss (Unrealized)Het totale ongerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie.
L/T Profit (Unrealized)Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op lange termijn voor de positie.
L/T Loss (Unrealized)Het totale ongerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie.
TotalEen optelling van de ongerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de ongerealiseerde winst en verlies op lange termijn.
CodeTransactiecode.

Met het Cash Report kunt u de veranderingen in uw valutasaldi bijhouden.

In dit overzicht vindt u de conversies en bewegingen van uw valuta’s. Hiervoor is het cashreport opgesplitst in uw valuta’s. In het bovenste gedeelte krijgt u een totaaloverzicht, omgerekend naar de basisvaluta.

VeldBeschrijving
Initial Cash BalanceStart kasbalans aan het begin van de periode (in de gespecificeerde valuta of opgeteld en omgezet naar de basisvaluta).
CommissionsBetaalde transactiekosten
Account Transfers(Automatische) cash transfers tussen de subrekeningen van uw portfolio.
DividendsOntvangen (betaalde) dividenden op uw (short)posities.
Broker InterestBetaalde of ontvangen rente (opgeteld).
Cash Settling MTMToont mark-to-market winsten en verliezen van posities in futures en opties met cash settlement. Meer informatie over MTM-overwegingen is te vinden in het tabblad Mark-to-Market Performance Overview.
Dividend Substitute PaymentsOntvangen betalingen als vervanging van dividend.
Transaction FeesIngehouden belasting voor transacties.
Withholding TaxIngehouden bronbelasting op dividendbetalingen, dividendvervangende betalingen of interest.
Net Trades (Sales)Kasstroom uit verkopen.
Net Trades (Purchase)Kasstroom uit aankopen.
Other FeesAndere betaalde kosten (bijv. realtime koersdata abonnementen).
Gain/Loss from Cash Currency ConversionZie onderstaande informatie.
Ending Cash BalanceEindkasbalans aan het einde van de periode.
Settled Ending Cash BalanceEindkasbalans aan het einde van de periode (na settlement periode).

Gain/loss from cash currency conversion

De werkelijke (gerealiseerde) winsten of verliezen kunnen pas worden bepaald nadat de valutapositie is afgesloten. Het bedrag dat wordt gerapporteerd onder Gain/Loss from Cash Currency Conversion is daarom geen daadwerkelijk gerealiseerde winst of verlies.

Om de werkelijke (gerealiseerde) winst/het werkelijke (gerealiseerde) verlies uit de omrekening van vreemde valuta te bepalen, wordt het verschil tussen de wisselkoersen van de huidige en vorige periode gevormd en vermenigvuldigd met het beginsaldo.

Voorbeeld
De slotkoers voor CHF op dag X was 0,83264 en op dag Y was deze waarde 1,00170. Volgens de bovenstaande berekening resulteert dit in een verschil van 0,16906.

Als we deze waarde vermenigvuldigen met de openingsbalans van de kasmiddelen (bijv.: CHF -10.000,00), resulteert dit in een FX-omrekeningsverlies in contanten van EUR -16.906,00 voor de vreemde valuta CHF.

Op voorwaarde dat we dezelfde berekening toepassen op de andere aangehouden vreemde valuta, zal de som van de individuele waarden voor elke vreemde valuta resulteren in het totale bedrag dat gerapporteerd wordt voor 01/15/20XX voor de Cash FX Translation Gain/Loss categorie.

Hier ziet u een lijst met de posities op uw effectenrekening bij het sluiten van de handel op de laatste dag van de rekeningafschriftperiode.

VeldBeschrijving
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
QuantityHet aantal aandelen in uw portefeuille aan het einde van de periode.
MultiplierDeze factor bepaalt de contractgrootte voor derivaten.
Voorbeeld: een optiecontract met het recht om 100 aandelen te kopen heeft een vermenigvuldigingsfactor van 100.
Entry PriceDe koers waartegen u de positie in dit effect hebt genomen.
Cost BasisDe totale kosten die je hebt gemaakt om de positie op te bouwen, inclusief kosten.
Final PriceDe eindprijs van het effect op de laatste dag van de opgevraagde periode.
ValueTotale waarde van de positie = Hoeveelheid x Eindprijs
Unrealized P/L Niet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten

In dit gedeelte kunt u de settlement (afwikkeling) van indexopties en warrants zien.

VeldBeschrijving
DateDe datum waarop de cash settlement van de optie plaatsvond.
DescriptionDe beschrijving van de cash settlement.
AmountHet bedrag van de cash settlement van de optie.
MTM-P&LZie het tabblad Mark-to-Market Performance Overview voor informatie over MTM-overwegingen.
Realized P&LDe gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies.

Dit gedeelte toont uw forex (vreemde valuta – FX) posities aan het einde van de afschriftperiode.

VeldBeschrijving
DescriptionDe beschrijving van de valuta.
QuantityDe hoeveelheid die in de positie wordt gehouden.
Cost PriceDe prijs waartegen u de positie in deze valuta heeft verworven.
Cost Basis in EURDe totale kosten die zijn gemaakt bij het opbouwen van de positie, inclusief commissies, omgerekend naar de basisvaluta van de rekening.
Close PriceDe uiteindelijke koers van de valuta op de laatste dag van de periode.
Value in EURDe huidige waarde van de positie in de basisvaluta. Deze wordt berekend aan de hand van hoeveelheid x wisselkoers van de vreemde valuta naar de basisvaluta op de laatste dag van de afrekeningsperiode.
Unrealized Profit/LossNiet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten

Dit gedeelte bevat informatie over de aandelen die worden gebruikt als onderpand voor uw bevoorschotting met margin.

VeldBeschrijving
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Settled QuantityHet bedrag van het onderpand.
Close PriceDe slotkoers van de positie op de rapportagedatum.
ValueDe waarde kan worden gevonden door de hoeveelheid en de slotkoers te vermenigvuldigen.
Securities SegregatedHet aantal en de waarde van de gesegregeerde effecten.
Securities Not SegregatedHet aantal en de waarde van de effecten die niet onderhevig zijn aan segregatie op basis van regelgeving.
Securities Not Segregated: Third Party “Right to Use”Het aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die aan derde partijen zijn uitgeleend.
Securities Not Segregated: Subject to Stock Yield Enhancement ProgramHet aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die worden gebruikt door bedrijven van de IB-groep.

U kunt het aantal geleende en uitgeleende aandelen zien. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als het Stock Yield Enhancement Program actief is.

VeldBeschrijving
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
DescriptionNaam van het bedrijf.
Shares at IBTotaal aantal aandelen in bezit.
Shares borrowedAantal geleende aandelen.
Shares LentAantal uitgeleende aandelen.
Net SharesDe som van aandelen in bezit, geleende aandelen en uitgeleende aandelen.

Dit gedeelte toont alle aankopen en verkopen die u hebt gedaan tijdens de rapportageperiode.

Transacties worden eerst gesorteerd op productklasse, dan op valuta en ten slotte op effectsymbool.

Winsten en verliezen worden in deze rubriek gerapporteerd voor alle gerealiseerde (voltooide) transacties. Transactiekosten worden vereffend om de kostenbasis en gerealiseerde winsten of verliezen te berekenen. Voor de MTM worden transactiekosten niet vereffend en worden ze als een aparte regel weergegeven in het Market-to-Market Performance Overview.

VeldBeschrijving
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Date/TimeDe datum en het tijdstip van de uitvoering.
QuantityHet aantal eenheden van de effecten voor de transactie.
T. priceDe handelsprijs waartegen de transactie is uitgevoerd.
C. priceDe slotkoers van het effect op de dag van de transactie.
ProceedsDe opbrengst van de transactie, exclusief kosten (T. koers x hoeveelheid).
Comm/feeTransactiekosten en vergoedingen die zijn opgelopen als gevolg van de transactie.
BasisDe transactiewaarde inclusief vergoedingen.
Realized P&LDe gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies uit de transactie.
MTM P&LHet verschil tussen de handelsprijs en de uiteindelijke prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid.
CodeCodes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes onderaan.
O = Opening van positie door transactie. C = Sluiten van positie.

De ingehouden belasting voor transacties wordt weergegeven gesorteerd op effectklasse en valuta.

Als er aparte vergoedingen of belastingen verschuldigd zijn voor een transactie, bijvoorbeeld vanwege nationale regelgeving, dan worden die in dit gedeelte weergegeven.

VeldBeschrijving
Time/DateTijd en datum van de transactie.
SymbolMet het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
DescriptionDe beschrijving van de transactiebelasting.
QuantityHet aantal effecten gerelateerd aan de transactiebelasting.
Trading PriceDe handelsprijs gerelateerd aan de transactiebelasting.
AmountHet belastingbedrag dat is ingehouden door de transactie.

Hier vindt u een lijst met alle corporate actions, gesorteerd op effectklassen en valuta.

VeldBeschrijving
Reporting DateDe dag waarop het bedrijf de corporate action heeft gemeld.
Date/TimeDatum en tijd van de corporate action.
DescriptionBeschrijving van de corporate action.
QuantityAantal effecten waarop de corporate action betrekking heeft.
EarningsInkomsten gerelateerd aan de corporate action.
ValueDe waarde gerelateerd aan de corporate action.
Realized Gain/LossDe gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies gerelateerd aan de corporate action.

Als er keuzes beschikbaar zijn voor Corporate Actions met betrekking tot de effecten in uw portefeuille, kunt u deze bekijken en beheren in de Corporate Action Manager in het Account Management. Klik hier voor meer informatie.

U kunt ook rechtstreeks op de websites van de respectieve bedrijven aanvullende informatie vinden onder de term Investor Relations. Voor algemene informatie over dividenden kunt u deze pagina raadplegen.

Dit gedeelte toont overboekingen van effecten naar of van een andere broker.

VeldBeschrijving
SymbolU kunt het symbool gebruiken om een effect in ons handelsplatform te identificeren.
DateDatum van overboeking.
TypeHet type overboeking.
DirectionInkomend (In) of Uitgaand (Out).
Transferring CompanyNaam van de andere broker.
Transfer AccountRekeningnummer van de andere broker.
QuantityAantal overgeboekte effecten.
Transfer PriceOverboekingsprijs van de effecten.
Market ValueMarktwaarde van de overboeking.
Realized P&LDe gerealiseerde winst en verlies in verband met de overboeking.
Cash AmountCash bedrag dat werd overgeboekt, indien van toepassing.
CodeCodes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes.

In dit gedeelte staan stortingen en terugboekingen, evenals interne overboekingen.

Dit gedeelte van het standaardoverzicht toont alle inkomende en uitgaande cash transacties van uw account voor de rapportageperiode, gesorteerd op valuta. De totalen worden aan het einde van de categorie weergegeven.

VeldBeschrijving
DepositStorting vanaf een bankrekening naar uw effectenrekening via LYNX.
WithdrawalOpname van uw effectenrekening naar een verbonden bankrekening.
Cash TransferDeze beschrijving wordt gebruikt voor boekingen tussen subrekeningen en voor overboekingen naar gelinkte effectenrekeningen.

In deze categorie vindt u alle kosten voor uw rekening. Hieronder vallen kosten voor marktgegevens, dividenden en andere kosten. De bedragen worden getotaliseerd onderaan de categorie.

VeldBeschrijving
AccountUw rekeningnummer.
DateDe datum van de vergoeding.
DescriptionDe beschrijving van de kosten.
AmountHet bedrag van de kosten.

Deze categorie toont alle dividendbetalingen (vanaf de betalingsdatum) gesorteerd op valuta. Elk valutatotaal wordt weergegeven in uw basisvaluta. Daarnaast toont elke regel de prijs per aandeel, de toepasselijke valuta en het inkomenstype (bijvoorbeeld Ordinary Dividend).

VeldBeschrijving
AccountUw rekeningnummer.
DateDatum van het dividend.
DescriptionBeschrijving van het dividend.
AmountHet bedrag van het dividend.

In deze categorie worden alle verplichte belastinginhoudingen vermeld. In zeldzame gevallen eisen lokale belastingautoriteiten van ons dat we belastingen inhouden.

VeldBeschrijving
DateDatum van de ingehouden belasting.
DescriptionBeschrijving van de ingehouden belasting.
AmountBedrag van de ingehouden belasting.

Ontvangen rente is de rente die daadwerkelijk wordt ontvangen na het sluiten van de maand. Rente die gedurende de maand is opgebouwd, wordt teruggeboekt uit de categorie Interest Accruals posten van het overzicht op het moment dat de ontvangen rente wordt opgenomen. De rubriek Interest received wordt gesorteerd op valuta, geconverteerd naar de basisvaluta en gekoppeld aan de categorieën Mark-to-Market Performance Summary en Cash Report van het afschrift.

VeldBeschrijving
AccountUw rekeningnummer
DateDe datum waarop de rente op de rekening is gestort.
DescriptionDe beschrijving van de rente.
AmountHet bedrag van de ontvangen rente.

Deze categorie toont de opgebouwde rente voor elke valuta en obligaties die je aanhoudt. De opgebouwde rente wordt omgerekend naar uw basisvaluta met behulp van de dagelijkse wisselkoersen.

Rente wordt dagelijks opgebouwd gedurende de maand en wordt eenmaal per maand betaald of in rekening gebracht na het sluiten van de maand.

Wanneer rente wordt betaald of ten laste van de rekening wordt gebracht, worden de dagelijkse opgebouwde posten teruggeboekt. De opgebouwde rente is een balanspost en wordt opgenomen in de categorie Netto-inventariswaarde (NAV) in basisvaluta van het overzicht.

VeldBeschrijving
Starting Accrual BalanceHet saldo van de opgebouwde rente aan het begin van de periode.
Interest AccruedHet bedrag aan opgebouwde rente voor de periode.
Accrual ReversalHet bedrag van de terugboeking van de opgebouwde rente voor de periode.
FX TranslationOmdat de FX-omrekeningskoersen van periode tot periode veranderen, zullen er verschillen zijn in de omgerekende saldi in de basisvaluta.
Ending Accrual BalanceHet saldo van de opgebouwde rente aan het einde van de periode.

Deze categorie toont de verandering in de dividendenopbouwing voor de periode. Bovenaan de categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta, gevolgd door een lijst met opgebouwde dividenden gesorteerd op valuta en onderliggend symbool. Onderaan deze categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta.

De boekingen (met code Po) worden gedaan voor nieuwe toevoegingen aan de rekening. De terugboekingen (met code Re) worden gedaan om de volgende drie redenen: correctie in opgebouwde posten, annulering in opgebouwde posten en terugboeking als gevolg van uitbetaling in cash.

VeldBeschrijving
AccountUw rekeningnummer.
SymbolHet symbool van de positie met betrekking tot het dividend.
DateDe datum van de wijziging in de dividendopbouw.
Ex DateDe ex-dividenddatum van het aandeel.
Pay DateDe betaaldatum van het dividend van het aandeel.
QuantityDe hoeveelheid die voor de ex-dividenddatum werd aangehouden.
TaxHet belastingbedrag dat bij het dividend hoort.
FeeDe kosten die aan het dividend zijn verbonden.
Gross RateHet dividend per aandeel.
Gross AmntBrutobedrag x hoeveelheid.
Net AmntBerekend door de belastingen en kosten bij elkaar op te tellen en af te trekken van het brutobedrag.
CodeDe afkorting van de code.

De kosten die u betaalt als u een aandeel short aanhoudt. Deze categorie van het Activity Statement toont dagelijks geshorte aandelen en de bijbehorende rente en kosten.

VeldBeschrijving
Value DateDe datum die wordt gebruikt om de uitleengegevens te bepalen.
SymbolHet symbool van het geshorte instrument. 
QuantityHet aantal eenheden van de shortpositie.
PriceDe aangepaste slotkoers van de shortpositie.
ValuePrijs x Hoeveelheid.
Fee Rate (%)De rente voor het aanhouden van de shortpositie.
Borrow Fee(Waarde x Rente)/360.
CodeDe afkorting van de code.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de details van uitgeleende effecten. De gegevens in dit gedeelte zijn gesorteerd op valuta.

VeldBeschrijving
SymbolHet symbool van het uitgeleende effect.
Transaction IDDe transactie-ID van het uitgeleende effect.
QuantityHet aantal effecten dat wordt uitgeleend.
Interest Rate on Customer Collateral (%)Het rentepercentage dat wordt toegepast op het onderpandbedrag.
Collateral AmountHet onderpandbedrag dat de lening dekt.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de uitleenactiviteit van uitgeleende effecten.

VeldBeschrijving
SymbolHet symbool van het uitgeleende effect.
DateDe datum van de uitlening.
DescriptionDe beschrijving van de activiteit.
Transaction IDHet transactie-ID van de uitlening van het effect.
QuantityHet aantal uitgeleende aandelen.
Collateral AmountHet onderpandbedrag dat de lening dekt.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont details van de rente die is verdiend op uitgeleende effecten.

VeldBeschrijving
Value DateDe datum die wordt gebruikt om het inkomen te bepalen.
SymbolHet symbool van het uitgeleende effect.
Start DateDe begindatum van de uitlening.
QuantityHet aantal uitgeleende aandelen.
Collateral AmountHet onderpandbedrag dat de lening dekt.
Market-based Rate (%)De marktconforme rentevoet op de valutadatum.
Interest Rate on Customer Collateral (%)De rentevoet die wordt toegepast op het onderpandbedrag.
Interest Paid to CustomerHet bedrag dat u ontvangt voor het uitlenen van uw aandelen.
CodeDe afkorting van de code.

Deze categorie toont de ID’s van effecten voor aandelen en obligaties, evenals expiratie- en andere identificatie-informatie voor opties en futures. De informatie in deze categorie is gesorteerd op effectklasse.

VeldBeschrijving
SymbolHet symbool van het effect.
DescriptionDe beschrijving van het effect.
ConidDe conid van het verhandelde financieel instrument.
Security IDHet CUSIP- of ISIN-nummer van het financieel instrument.
MultiplierDe multiplier van het effect.
ExpiryDe expiratiedatum van het financieel instrument indien van toepassing.
Delivery MonthDe leveringsmaand van het financieel instrument, indien van toepassing.
TypePut of call.
StrikeDe uitoefenprijs van het financieel instrument.
Issue DateDe uitgiftedatum van het financieel instrument, indien van toepassing.
IssuerDe uitgever van het financieel instrument, indien van toepassing.
MaturityDe expiratiedatum van het financieel instrument, indien van toepassing.
CommoditySoort grondstof.
DeliverySoort fysieke levering.
WeightGewicht van de levering.
FinenessFijnheid van de grondstof.
Serial NumberSerienummer van de grondstof.

Veelgestelde Vragen

Ja, wanneer u rapporten wenst op te vragen daterend van voor 2021, dient u ook uw pre-migratierekening te selecteren. Dit kunt u doen door bovenaan op de Add/Edit knop te klikken, vervolgens op het filtersymbool aan de rechterkant van uw scherm te klikken en Migrated ook aan te vinken. Vervolgens verschijnt ook uw oud rekeningnummer, die u nogmaals dient te selecteren en uw keuze onderaan het scherm dient te bevestigen.

Nu heeft u ook de mogelijkheid om rapporten op te vragen van voor 2021.

Afhankelijk van de grootte kan het verwerken van een aangevraagd activity statement even duren. Raadpleeg het gedeelte Batch Reports om de status van de verwerking te bekijken. Vraag een activity statement aan volgens de bovenstaande instructies en klik op het updatepictogram ↻ om de pagina te vernieuwen.

Aan de rechterkant van het scherm verschijnt de sectie Batch Reports. Klik op het symbool Vernieuwen naast Batch Reports totdat u een pijlsymbool ziet rechts van het betreffende activity statement. Klik op het pijlsymbool om het statement te openen.

De rapporten zijn beschikbaar voor de laatste 5 kalenderjaren Als u een eerder rapport nodig hebt, kunt u dit per e-mail aanvragen via info@lynx.nl.

Voor uw verzoek kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten staan vermeld in ons tarievenoverzicht. Het maximale tijdsbestek per rapport is 365 dagen en de sluitingstijd is 20:30 uur EST.

Ga naar de categorie Custom Reports om uw eigen activity statement te maken. Klik daar op het +-symbool. Geef uw rapport vervolgens een naam en kies de gewenste categorieën die u in het rapport wilt opnemen. U kunt aangepaste configuraties maken en instellen welke levering van de rapporten uw voorkeur heeft. Na de configuratie klikt u op Continue om uw aangepaste rapport op te slaan.

Volg deze stappen om meldingen voor nieuwe beschikbare rapporten te ontvangen:

  • Zorg ervoor dat u het juiste e-mailadres hebt ingesteld in uw instellingen.
  • Ga op de pagina Settings naar de categorie Reporting en klik op Statements Delivery.
  • Klik op het tandwielicoontje een aflevermethode voor de overzichten te kiezen.
  • Selecteer op het volgend scherm of u liever een melding, een e-mail of een e-mail met bijlage (in .pdf formaat) wilt ontvangen voor nieuw beschikbare rapporten.
  • Druk op Continue om uw voorkeuren op te slaan en de wijzigingen toe te passen.
Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam