Privacyverklaring

De zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens heeft onze hoogste prioriteit. Wij waarderen uw vertrouwen en verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig behandelen.

LYNX zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

Toestemmingen voor bijvoorbeeld het gebruik van e-mailadressen en telefoonnummers kan uiteraard op elk moment worden ingetrokken.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

LYNX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die LYNX uitvoert met betrekking tot persoonlijke gegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van de website www.lynx.nl.

Contactgegevens:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (FG):

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
privacy@lynx.nl
+31202441625

2. Welke bronnen en welke gegevens gebruiken we?

We verwerken persoonlijke gegevens die we van onze klanten of andere betrokken personen ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we – voor zover noodzakelijk voor de levering van onze diensten – persoonsgegevens die we legitiem verkrijgen via openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld internet) of die we verkrijgen van derden.

Relevante persoonlijke gegevens zijn contactgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit) en identiteitsgegevens (bijvoorbeeld identiteitskaartgegevens). Daarnaast kan dit ordergegevens omvatten (bijv. stortingorders, effectenorders), gegevens voortvloeiende uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen (bijv. omzetgegevens van de transacties), informatie over uw financiële positie (bijv. inkomen en vermogen, herkomst van activa), reclame en verkoopgegevens (inclusief advertentiescores), documentatiegegevens (bijv. opname van telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

3. Wat is het doel van het verwerken van gegevens en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

a. Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen

De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd om financiële diensten te verlenen en te bemiddelen, als onderdeel van de uitvoering van onze contracten met onze klanten of om precontractuele acties uit te voeren, die op verzoek worden uitgevoerd. De doeleinden van gegevensverwerking zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de specifieke overeenkomst. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de relevante overeenkomsten en algemene voorwaarden.

b. Voor onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1 f GDPR)

Indien nodig verwerken we voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of derden uw gegevens verder dan voor de daadwerkelijke uitvoering van het contract noodzakelijk is.

Voorbeelden:

 • Gegevensuitwisseling met databases voor de identificatie van politiek prominente personen en potentiële klanten, die te vinden zijn op sanctielijsten;
 • Beoordeling en optimalisatie van analyses voor direct marketing;
 • Advertenties of markt- en opinieonderzoek, zolang u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Het doen gelden van juridische claims en verdediging in juridische geschillen;
 • Zorgen voor de IT-beveiliging en IT-activiteiten van het bedrijf;
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten;
 • Maatregelen voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten;
 • Risk management binnen LYNX;
 • Crediteuren of curatoren in faillissementen.

c. Met uw toestemming

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van een e-mailadres voor reclame-uitingen en het versturen van nieuwsbrieven), is de juridische grondslag van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.

Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping van een toestemming die ons vóór de inwerkingtreding van de AVG zijn verstrekt, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van gegevens vóór de intrekking.

d. Op grond van wettelijke vereisten of in het algemeen belang

Tot slot zijn wij als een beleggingsonderneming onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de Wet financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, belastingwetgeving) evenals toezichtvereisten (bijvoorbeeld AFM en DNB). De doeleinden van de verwerking omvatten identiteits- en leeftijdscontroles, het voorkomen van fraude en het witwassen van geld, het voldoen aan rapportageverplichtingen en het evalueren en beheren van risico’s binnen het bedrijf.

 • Verwerking van uw BSN volgens de belastingregelgeving
  In dit kader van de bovenstaande wettelijke vereisten, vragen wij u bij het openen van een rekening onder andere om uw BSN aan ons te verstrekken. Als beleggingsonderneming zijn wij wettelijk verplicht om uw BSN op te vragen en te verwerken in het kader van de belastingregelgeving die op ons van toepassing is wanneer wij beleggingsdiensten aan u, als onze client, verlenen. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de wettelijke verplichting van financiële instellingen, zoals beleggingsondernemingen, om uw fiscale gegevens samen met uw BSN te verstrekken aan de bevoegde belastingautoriteiten. U bent in dit kader tevens wettelijk verplicht om uw BSN aan ons te verstrekken wanneer u een rekening opent. Indien u uw BSN niet aan ons verstrekt, kunnen wij geen beleggingsdiensten verlenen aan u.
 • Verstrekking van uw BSN aan Interactive Brokers (U.K./ Ireland), Ltd.
  Om een effectenrekening te openen en beleggingsdiensten aan u te kunnen verlenen, moet uw BSN gedeeld worden met Interactive Brokers (U.K./ Ireland) Limited (Interactive Brokers), die geregistreerd staat bij de AFM als beleggingsonderneming. Interactive Brokers is, als beleggingsonderneming, volgens dezelfde belastingregelgeving zelfstandig verplicht om uw BSN te verwerken en aan belastingautoriteiten te verstrekken. Interactive Brokers is hierbij, als verwerkingsverantwoordelijke, eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief uw BSN. Door het sluiten van de Basisovereenkomst met ons, geeft u ons de uitdrukkelijke volmacht om geheel in uw naam en voor uw rekening en risico een effectenrekening te openen bij Interactive Brokers, waarbij er een directe overeenkomst tot stand komt tussen u en Interactive Brokers. Uw effectenrekening wordt dus niet bij ons geopend, maar bij Interactive Brokers. Als uw gevolmachtigde, geven wij uw BSN door aan Interactive Brokers volgens de volmacht die u aan ons heeft gegeven. Wanneer uw BSN niet zou worden verstrekt aan Interactive Brokers, is het onmogelijk om via ons een effectenrekening te openen bij Interactive Brokers en kunnen wij u geen beleggingsdiensten verlenen.

4. Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Informatie die we van u ontvangen, helpt ons onze service aan te passen en voortdurend te verbeteren. We gebruiken deze informatie voor de verwerking van uw orders. We gebruiken uw informatie ook om met u te communiceren over orders, financiële producten, diensten en voor marketingdoeleinden (zie onderstaande mededelingen per e-mail), evenals om onze gegevens bij te werken en uw rekeningen bij ons aan te houden en om services aan te bevelen die mogelijk interessant zijn u. Wij gebruiken uw informatie ook om ons productaanbod en ons platform te verbeteren, om misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen of om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere diensten namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Informatie die u ons verstrekt: wij verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invult of op een andere manier aan ons verzendt. U geeft ons informatie als u iets zoekt, een cursus raadpleegt, effecten in uw depot neemt, deelneemt aan een loterij, een vragenlijst invult of communiceert met onze klantenservice. Wanneer u bijvoorbeeld naar een product zoekt, een order plaatst of informatie verstrekt in uw persoonlijke gegevens; als u met ons communiceert per telefoon, e-mail of anderszins; als u een vragenlijst invult, deelneemt aan een webinar en andere serviceaanbiedingen gebruikt die u persoonlijk op de hoogte brengen van bepaalde aanbiedingen – bijv. de LYNX nieuwsbrief. Informatie die u ons hier verstrekt, kan uw naam, adres, telefoonnummer, rekeninginformatie, posities op uw rekening en inhoud van de watchlist zijn. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat u niet in staat bent om de meeste van onze services / functies te gebruiken.
 • Geautomatiseerde informatie: zodra u contact met ons opneemt of onze website bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op. Wij gebruiken onder meer, zoals vele andere websites, zogenaamde “cookies” en ontvangen informatie zodra uw webbrowser de LYNX-website opent. Voorbeelden van informatie die we verzamelen en analyseren, zijn, in verkorte vorm, het Internet Protocol (IP) -adres dat uw computer verbindt met internet, e-mailontvangst en leesbevestiging, logins, e-mailadressen, computerinformatie en internetverbinding zoals: browsertype en -versie, besturingssysteem en platform, evenals de volledige URL clickstream naar, via en van onze website, dat betekent de volgorde van de pagina’s van onze internetsite die u bezoekt, inclusief datum en tijd, cookienummer en de producten waarnaar u hebt gekeken of waarnaar u hebt gezocht.
 • E-mailcommunicatie: om onze e-mails nuttiger en interessanter voor u te maken, ontvangen wij vaak een bevestiging van welke e-mails van LYNX u opent, voor zover uw computer deze functie ondersteunt. Als u in principe geen e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten via privacy@lynx.nl.
 • Informatie uit andere bronnen: af en toe kunnen we ook informatie over u uit andere bronnen gebruiken en deze toevoegen aan onze informatie over uw account. Voorbeelden van informatie die we uit andere bronnen ontvangen, zijn bijgewerkte informatie van leveranciers die we gebruiken om onze database bij te werken om uw volgende activiteitenoverzicht of andere belangrijke documenten te garanderen en om ervoor te zorgen dat we met u kunnen communiceren. Andere voorbeelden zijn informatie over uw mogelijke status als een politiek prominente persoon of de verschijning op een sanctielijst die wij gebruiken om misbruik, met name fraude, op te sporen en u bepaalde financiële diensten en betalingsmethoden aan te bieden.
 • Cliëntonderzoek en acceptatie: LYNX heeft uw persoonsgegevens onder andere nodig om aan internationaal wettelijke verplichtingen in het kader van de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering te voldoen. LYNX is verplicht om praktijken inzake witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, te herkennen, tegen te gaan en te melden. LYNX is ondermeer verplicht om de identiteit van (potentiële) cliënten te verifiëren. Zonder deze identificatie en verificatie kan LYNX haar financiële diensten niet aanbieden. LYNX verzamelt voor dit doeleinde alleen de identificatiegegevens die noodzakelijk zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In dit kader is intern beleid en zijn interne procedures opgesteld welke gebaseerd zijn op de wetgeving die op LYNX van toepassing is alsmede richtlijnen van relevante instanties zoals bijvoorbeeld de AFM. Wij herzien dit beleid periodiek om te zorgen dat het aan alle relevante eisen blijft voldoen.

5. Met wie delen we uw gegevens?

Binnen LYNX krijgen die afdelingen toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Onze serviceproviders ontvangen mogelijk ook gegevens voor deze doeleinden mits ze de vertrouwelijkheid handhaven. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-services, logistiek, printdiensten, telecommunicatie en consulting, evenals verkoop en marketing.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, dient allereerst te worden opgemerkt dat wij als een beleggingsonderneming ons verplichten tot geheimhouding van alle klantgerelateerde feiten en waarderingen waarvan wij ons bewust worden. In principe kunnen we alleen informatie over u vrijgeven als wettelijke bepalingen dit vereisen, als u uw toestemming hebt gegeven of als we gemachtigd zijn om informatie te verstrekken. Onder deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonlijke gegevens zijn:

 • Openbare instanties en instellingen (bijvoorbeeld de financiële toezichthoudende autoriteit, belastingautoriteiten, rechtshandhavingsautoriteiten) in het geval van een wettelijke of regelgevende verplichting.

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn aan wie u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens in te dienen of aan wie we persoonlijke gegevens kunnen delegeren vanwege gerechtvaardigde belangen.

De diensten die door LYNX worden geleverd, omvatten onder andere het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u als klant en Interactive Brokers UK/Ireland. Met dit doel verzamelt LYNX persoonlijke gegevens van u die LYNX overdraagt aan Interactive Brokers UK/ Ireland met het oog op het sluiten van het contract (het openen van een account). LYNX heeft geen invloed op de manier waarop Interactive Brokers UK/Ireland met uw gegevens omgaat. We verwijzen u naar de Interactive Brokers Group Privacy Policy voor een nadere beschrijving.

Interactive Brokers kan uw naam en adres delen met uitgevende instellingen in het kader van belangrijke mededelingen aan aandeelhouders (zoals volmachten, instructies voor claimemissies en jaar/kwartaalverslagen). Interactive Brokers classificeert u standaard als een Non-Objecting Beneficial Owner (NOBO), wat betekent dat u toestemming geeft om uw naam en adres te delen met uitgevende instellingen van effecten die u bezit. Het is mogelijk om de classificatie te wijzigen in Objecting Beneficial Owner (OBO) door een ticket in te dienen via Account Management.

6. Worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan niet-EU-landen of internationale organisaties?

Een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie vindt plaats, voor zover:

 • het is vereist om uw orders uit te voeren (bijvoorbeeld betalings- en transactieorders);
 • het wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingverplichtingen); of
 • U hebt ons uw toestemming gegeven.

Bovendien vindt in de volgende gevallen een overdracht van gegevens aan autoriteiten in derde landen plaats:

 • Als dit in individuele gevallen vereist is, kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen aan een IT-serviceprovider in de VS of een ander derde land om de IT-activiteiten van het bedrijf te waarborgen in overeenstemming met het Europese gegevensbeschermingsniveau;
 • Met toestemming van de betrokkene of als gevolg van wettelijke bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en in andere gevallen worden persoonsgegevens (bijv. identiteitsgegevens) verstrekt in overeenstemming met het niveau van gegevensbescherming van de Europese Unie in andere criminele handelingen en in het kader van legitieme belangen.

7. Cookies

Cookies zijn tekstuele informatie (ASCII-tekst) die op uw harde schijf is opgeslagen via uw browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer of Mozilla Firefox). Als u de website opnieuw bezoekt, die de cookie heeft doorgegeven aan uw browser, wordt u hier herkend en individueel geadresseerd.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

8. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens op zolang dit nodig is voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Opgemerkt moet worden dat onze zakelijke relatie een voortdurende verplichting is.

Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan handels- en belastinggerelateerde bewaartermijnen: de belastingwetgeving, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De bewaartermijnen zijn in de meeste gevallen 5 jaar.
 • Bewaren van bewijs binnen de wettelijke verjaringstermijn.

9. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Elke betrokkene heeft het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op het wissen van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensportabiliteit.

Er is een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingen die aan ons zijn verstrekt vóór de geldigheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. Verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming wordt niet beïnvloed.

10. Is er een verplichting om ons gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om een zakelijke relatie aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele verplichtingen na te komen of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze informatie zullen we over het algemeen niet in staat zijn om het contract met u te sluiten of uit te voeren.

In het bijzonder zijn we volgens de voorschriften inzake het witwassen van geld verplicht om u te identificeren voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie op basis van uw identiteitsbewijs en om de naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, adres en gegevens van uw identiteitsbewijs te registreren. Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, moet u ons de nodige informatie en documenten verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen tijdens de zakelijke relatie.

Als u ons niet de nodige informatie en documenten verstrekt, mogen we de zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.

11. Vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats?

In principe maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde automatische besluitvorming. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren, op voorwaarde dat dit wettelijk is voorgeschreven.

12. Is er profilering?

Soms verwerken we uw gegevens met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken bijvoorbeeld profilering in de volgende gevallen:

 • Op grond van wettelijke vereisten zetten we ons in voor de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en vermogensdelicten. Tegelijkertijd worden gegevensevaluaties uitgevoerd.
 • Om u gerichte informatie en advies over producten te geven, gebruiken we evaluatiehulpmiddelen. Deze maken op uw behoeften gebaseerde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

13. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor gaat u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

14. Recht van verzet

a. Case-specifiek recht van bezwaar

U hebt het recht om op basis van redenen die voortvloeien uit uw speciale situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang. Dit geldt ook voor profilering, die we gebruiken voor reclamedoeleinden.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken, tenzij we dit kunnen doen om legitieme redenen die uw rechten en vrijheden het meest schaden of waarbij de verwerking de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.

b. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing

In individuele gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om directe mailings uit te voeren. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Het bezwaar is vormvrij en moet worden gericht aan:

LYNX B.V.

Functionaris voor gegevensbescherming

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

privacy@lynx.nl