Solvabiliteit en liquiditeit berekenen en uitleg

Door Wubbe Bos


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 5 minutes

Solvabiliteit betekenis - Solvabiliteit berekenen - Liquiditeit betekenis - Liquiditeit berekenen
U bent ongetwijfeld bekend met de financiële ratio’s solvabiliteit en liquiditeit. Maar wat betekent een goede solvabiliteit en hoe berekent u deze? Hoe zit het met liquiditeit en het belang ervan voor bedrijfsstabiliteit?

Dit artikel geeft antwoord op deze vragen en biedt meer inzicht in deze cruciale financiële indicatoren, die essentieel zijn voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een onderneming.

Betekenis solvabiliteit en liquiditeit

Solvabiliteit wordt gedefinieerd als een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. Het gaat hier over de samenstelling aan de passivakant van de balans.

De solvabiliteit wordt gebuikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf. Met solvabiliteit kijkt u niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de langere termijn. De solvabiliteitsratio zegt iets over het vermogen van een bedrijf om de kortlopende en de langlopende schulden te kunnen betalen.

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan op twee manieren worden bekeken, namelijk door middel van dynamische liquiditeit en statische liquiditeit.

Bij dynamische liquiditeit wordt er gekeken naar de binnenkomende en uitgaande geldstromen. Deze kunnen van tevoren worden opgesteld door middel van een liquiditeitsbegroting waarbij u een schatting maakt van de te verwachte inkomsten en uitgaven.

De statische liquiditeit kijkt niet naar de kasstroom, maar de balans. Hierbij wordt gekeken of een onderneming aan zijn kortetermijnverplichtingen kan voldoen met behulp van de vlottende activa. De periode die veelal wordt gebruikt hiervoor is een periode van (maximaal) 1 jaar.

solvabiliteit berekenen - solvabiliteit betekenis - solvabiliteit en liquiditeit beterkenis - liquiditeit berekenen

Solvabiliteit berekenen

Hoe bereken je solvabiliteit? Er zijn drie solvabiliteit formules. De uitkomst van deze berekeningen is het solvabiliteitspercentage ofwel de solvabiliteitsratio. Voor het berekenen van de solvabiliteit wordt naar de balans van een organisatie gekeken. Voor alle formules geldt dat er wordt gekeken naar de verhouding tussen bezittingen en schulden.

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100%

Solvabiliteit = (eigen vermogen / vreemd vermogen) x 100%

Schuld ratio (Solvabiliteit) = (vreemd vermogen / totaal vermogen) x 100%

Alle formules geven een ratio met daarin de verhouding van vreemd tot eigen vermogen.

Wat is een goede solvabiliteit volgens banken?

Wat is dan een gezonde solvabiliteit? Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groter dat de onderneming de schulden zal afbetalen. Wanneer het eigen vermogen krimpt ten opzichte van het vreemde vermogen wordt het gevaarlijker om geld te lenen aan het bedrijf. Kredietverschaffers en leveranciers zullen minder snel krediet verstrekken of een hogere rente eisen.

Banken berekenen vaak solvabiliteitsrisico’s om het risico van een lening in te schatten. Bij lage solvabiliteitsratio’s of hoge schuld ratio’s is het risico groter. Vaak hebben banken minimumeisen voor de solvabiliteit, afhankelijk van het bedrijf en de sector, tussen de 25% en 40% voor niet-financiële ondernemingen.

Solvabiliteit bij verzekeringsmaatschappijen

De berekening van de solvabiliteit wordt veel gebruikt bij verzekeraars. Bij verzekeraars is het vermogen zelf meestal vrij duidelijk, maar is er onzekerheid over de verplichtingen. Verzekeraars gaan namelijk uiteenlopende verplichtingen aan, die ver in de toekomst kunnen liggen. Bij berekening is de rente waartegen de toekomstige verplichtingen verdisconteerd moeten worden van groot belang.

Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandse bank stellen duidelijke eisen aan het vermogen en de solvabiliteitsratio’s. Wanneer de rente stijgt, stijgt de rekenrente en wordt het voor verzekeraars makkelijker om aan de verplichtingen te voldoen. Hierdoor profiteren verzekeraars vaak van een stijgende rente.

Liquiditeit- en solvabiliteitsnorm

Hoe hoger de uitkomst van de berekening, hoe zekerder het is dat een onderneming aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Er is echter niet één juiste hoeveelheid liquide middelen of één juiste schuldgraad. Deze verschilt namelijk per bedrijf.

Bedrijven met stabielere inkomsten kunnen zich met meer schulden financieren dan meer cyclische ondernemingen. De hoeveelheid liquide middelen hangt hier ook mee samen ook de winstgevendheid en de verwachte kasstroom bepalen voor een groot deel de juiste percentages voor een gezonde solvabiliteit en liquiditeit.

Andere ratio’s

Naast de solvabiliteit en liquiditeitsratio’s zijn er ook andere belangrijke financiële kengetallen. Voor de gezondheid van een bedrijf op de korte termijn kan je bijvoorbeeld kijken naar de quick ratio, current ratio en het werkkapitaal. Andere belangrijke kengetallen zijn rentabiliteit, EBITDA en EBIT.

Fundamentele analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data, zoals solvabiliteit en liquiditeit, terug te vinden in het TWS Handelsplatform. U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Ontdek het zelf:

FAQ

Solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen van een bedrijf en geeft aan of het bedrijf in staat is om zijn schulden op lange termijn te kunnen voldoen.

Om de solvabiliteit te berekenen, deel je het eigen vermogen door het totale vermogen en vermenigvuldig je dit met 100%. Als de solvabiliteitsratio hoger is dan 100%, betekent dit dat het bedrijf meer eigen vermogen heeft dan schulden, wat positief is. Als de ratio lager is dan 100%, betekent dit dat het bedrijf meer schulden heeft dan eigen vermogen, wat kan duiden op financiële problemen.

Een gezonde liquiditeit betekent dat een bedrijf genoeg liquide middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Over het algemeen wordt een current ratio van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd.

Liquiditeit verwijst naar hoe gemakkelijk een bedrijf zijn kortetermijnverplichtingen kan betalen met liquide activa. Liquiditeitsratio’s, zoals de current ratio, quick ratio en cash ratio, beoordelen deze financiële gezondheid.

De liquiditeit van een bedrijf geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om zijn lopende schulden af te lossen. Als het bedrijf in staat is om alle lopende schulden af te lossen, dan wordt het beschouwd als een liquide onderneming.