Deelnemingsvoorwaarden voor de campagne “ontvang tot € 500 aan gemaakte transactiekosten terug’

LYNX B.V. Nederland, Herengracht 527 1017 BV Amsterdam, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

1. De actie start op 20 november 2023 en eindigt op 31 maart 2024. U heeft tot en met 31 maart 2024 om uw rekeningaanvraag in te dienen, en tot en met 12 april om uw eerste storting te verrichten. Aanvragen en stortingen na deze data komen niet in aanmerking voor deze actie

2. Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

3. De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.

4. U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.

5. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.

Transactiekosten retour: tot € 500

6. De actie bestaat uit een terugbetaling van de gemaakte transactiekosten tot € 500 wanneer een nieuwe klant een rekening opent via LYNX. Het transactietegoed is niet van toepassing op CFD's, Turbo’s en Sprinters.

7. Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.

Terugbetaling gemaakte transactiekosten

8. De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, Sprinters en Turbo’s, tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer via LYNX aan, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.

9. De vergoeding van de transactiekosten gebeurt in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Het omrekenen gebeurt tegen de dan geldende wisselkoers op het moment van vergoeden.

Combineren van acties

10. Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere promoties van LYNX.

11. Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

12. Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie Documenten. Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.

13. LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.

14. LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.

15. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.

16. Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.

17. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

18. LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring

19. Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 020-6251524 of mail info@lynx.nl