Financiële begrippen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) definitie

Het bestuur van een naamloze vennootschap dient eenmaal per jaar een algemene vergadering bijeen te roepen waarin alle aandeelhouders, alsmede de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, deelnemen. De aandeelhouders worden uitgenodigd met een opzegtermijn van ten minste 1 maand. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders brengt verslag uit over de gang van zaken in de onderneming en kiest de Raad van Commissarissen en de accountant. Daarnaast worden besluiten genomen over de bestemming van de winst, de hoogte van het eventueel uit te keren dividend, kapitaalverhogingen, voorstellen tot statutenwijziging en andere belangrijke onderwerpen. De aanwezige aandeelhouders kunnen stemmen met de stemrechten van hun aandelen of zich laten vertegenwoordigen door de bewaarder. In spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld bij voorgenomen grote overnames of financiële knelpunten, kan het bestuur ook een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen om belangrijke stemmingen te houden.

Afwikkeling Amerikaanse Opties
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek