Geschatte leestijd: 31 minutes

futures trading
In het artikel ‘Handelen in futures: waar moet u op letten?’ zijn we ingegaan op de basisprincipes van futures. Aangezien futures vrij complexe producten zijn zullen we in dit artikel dieper ingaan op alle kenmerken van futures. We bespreken de werking van futures en de marginvereisten, maar gaan ook dieper in op termen als contango en daily settlement. 

Om succesvol met futures te kunnen traden, moet u over voldoende financiële middelen beschikken en dient u gebruik te kunnen maken van een goede broker met lage transactiekosten en een betrouwbaar handelsplatform. Geheel onterecht zijn veel particuliere beleggers sceptisch over futures trading en beschouwen ze futures als risicovolle producten die moeten worden vermeden. Uiteraard zijn er risico’s en daarom is goede informatievoorziening erg belangrijk.

Wat is een future precies?

Een future is een termijncontract tussen een koper en verkoper. In dit contract wordt vooraf een prijs en tijdstip vastgesteld waar een onderliggend (financieel) product tegen geleverd wordt. Een future is een derivaat (afgeleid product), wat betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product.

Een future heeft betrekking op een onderliggende waarde. Traders gaan middels futures een verplichting aan met elkaar. Futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties voor de levering van een onderliggende waarde, welke u kunt opvragen in het handelsplatform of bij de uitgever van de futures. De zogeheten fysieke levering is via LYNX altijd uitgeschakeld. Futures zijn beschikbaar voor financiële producten zoals aandelenindices en staatsobligaties, maar ook voor fysieke producten zoals goud, zilver en olie.

Sommige futures, zoals index futures, kennen iets andere regels en worden altijd afgewikkeld in cash. Één van de redenen hiervoor is dat aandelen niet deelbaar zijn en een fysieke levering voor de waarde van het contract lastig zou zijn.

Belangrijkste functie: risico-overdracht tussen marktpartijen

Futures zijn niet zomaar op de markt gebracht om te speculeren, maar kennen van oorsprong een belangrijke functie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen financiële futures en commodity futures . Terwijl financiële futures zijn gebaseerd op onderliggende aandelen, indices of valuta’s, worden grondstoffen zoals olie, goud, sojabonen of graan ondergebracht onder commodity futures.

De oorspronkelijke functie van futures is te herleiden naar de grondstoffenmarkt, waarbij de futures zijn bedacht voor het overdragen van risico tussen marktpartijen. Al sinds 2000 voor Christus maakten boeren prijsafspraken in Egypte en China over de prijzen van grondstoffen zoals graan of rijst. Zowel toen als nu speelden indekking tegen ongewenste prijsschommelingen als speculatie een grote rol. Futures in hun huidige vorm bestaan ​​al sinds de jaren zeventig.

Beleggen in futures | Wat zijn futures | Futures traden | Handelen in futures | Uitleg futures

Hoe vindt futures trading plaats?

Futures trading vindt plaats op strikt gereguleerde en gecontroleerde derivatenbeurzen, zoals de Eurex (European Exchange), de CBOT (Chicago Board of Trade) of de CME (Chicago Mercantile Exchange). De beurs garandeert de afwikkeling en sluit uit dat er een tegenpartijrisico is voor de marktpartijen. Hieronder wordt ​​het risico van wanbetaling verstaan, dat zou ontstaan ​​bij een vergelijkbare transactie zonder tussenkomst van een gereguleerde beurs. Bijvoorbeeld als een van de partijen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Brokers hanteren vanwege die reden dan ook de welbekende marginvereisten.

Looptijden en expiratiedata van future-contracten

De beurs geeft futures uit en bepaalt in de respectievelijke contractspecificaties onder meer de tick size (kleinst mogelijke prijswijziging) en de expiratiedatum van de verschillende contracten van een future. In de (mini) S&P future zijn er bijvoorbeeld vier contracten die expireren om 15.30 uur (Nederlandse tijd), op de derde vrijdag van de derde maand van elk kwartaal (maart, juni, september of december). Op deze zogeheten Triple Witching Hour lopen ook tal van opties en andere future-contracten af.

Bij veel Amerikaanse futures, zoals goud of ruwe olie, zijn er meerdere contracten en zijn er ook maandelijkse expiratiedata, waarbij vaak niet elk contract even liquide is. Meestal zijn actieve future handelaren voornamelijk geconcentreerd op enkele futures contracten, die bijzonder actief worden verhandeld. Zo focussen beleggers zich met name op de contracten met de expiratiedatum die als eerste aan de beurt zijn. Ook zijn de hiervoor genoemde kwartaal futures populair. Bij minder populaire contracten is de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) meestal iets hoger. Hierdoor moeten beleggers zich bewust zijn van minder scherpe uitvoeringen.

Leverings- en afnameverplichtingen voor particuliere beleggers

Om fysieke levering van expirerende futures te voorkomen dient u als klant uw future-contract door te rollen voordat de close-out periode van start gaat. Indien u nog een positie heeft na de start van de close-out periode, dan kan het systeem uw positie automatisch sluiten. De liquidatieorder vindt plaats tussen het begin van de close-out periode en het cut off tijdstip. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om de start van de cut off periode in de gaten te houden. Als u uw positie niet gesloten heeft voor deze tijd, dan mag LYNX, zonder u hierover voortijdig te informeren, de positie van de expirerende future sluiten.

Aangezien de transactiekosten extreem laag zijn in verhouding tot de contractwaarde, is het doorrollen van het ene futures contract naar de volgende, de gebruikelijke manier om futures posities voor een langere periode aan te houden.

De leverings- en afnameverplichtingen, zoals gedefinieerd in de future contracten, gelden in principe voor alle marktpartijen. In de praktijk voorkomen brokers zoals LYNX echter dat particuliere beleggers daadwerkelijk een ongewenste leverings- of afnameverplichting hebben, bijvoorbeeld voor commodity futures. Wie wil er immers een levering van 1.000 vaten ruwe olie of sinaasappelsap voor de deur van zijn appartement ontvangen? Daarom worden traders in futures tijdig op de hoogte gebracht, om posities te sluiten of door te rollen.

Als er echter nog futures met afwikkeling in contanten worden aangehouden op het moment van expiratie, worden uw posities automatisch gesloten. De rekening wordt gefactureerd volgens de laatste koers vóór de expiratiedatum, uw winst of verlies wordt vervolgens in uw account verrekend.

Vereisten, functionaliteit en voordelen van futures trading

Voorwaarden voor futures trading

Net als bij opties is voldoende financiële kennis een vereiste voor futures trading. Een belegger moet voldoende worden geïnformeerd over de risico’s van deze complexe producten, voordat hij of zij begint met het traden in futures. Net als andere termijncontracten zijn futures zogenaamde hefboomproducten. Dit betekent dat prijsbewegingen in de onderliggende waarde kunnen leiden tot winsten of verliezen die de vereiste kapitaalinvestering overstijgen.

In het onwaarschijnlijke, doch ergste geval kan een belegger niet alleen de volledige waarde van zijn portefeuille verliezen, maar zelfs verplicht worden om ​​extra bij te storten als verliezen (bijvoorbeeld door een gap van de een op de andere dag) de portefeuillewaarde overstijgen. In de regel wordt dit scenario echter voorkomen door de intelligente margesystemen van de broker. LYNX doet er alles aan om uw posities te sluiten en u als belegger te beschermen, vóórdat er een ondraaglijk verlies ontstaat. Een belegger die futures trading overweegt, moet zich niettemin bewust zijn van de feitelijke en theoretische risico’s .

Bij het openen van een rekening via LYNX verklaart u als belegger dat u de risico’s van deze producten kent. LYNX beoordeelt op basis van deze informatie of u futures en andere derivaten kunt traden. Er wordt onder andere gekeken naar de ervaring met relevante financiële producten en of u voldoende specialistische kennis heeft.

Ook bestaande klanten kunnen later besluiten om te starten met futures trading. Via LYNX bevestigt u uw specialistische kennis door in uw account management te specificeren met welke producten u ervaring heeft en welke producten u wilt verhandelen. Nadat u de risicoverklaring heeft ondertekend, kunt u van start gaan met futures trading.

Groot voordeel van futures: constant bedrag per punt (vaste hefboom)

In tegenstelling tot trading van opties of warrants blijft de hefboomwerking bij futures altijd constant, zodat er geen ingewikkelde rekenmodellen nodig zijn. De transparantie van futures is een van de voordelen van futures trading.

Met de Mini-S&P 500 future (MES) bijvoorbeeld, levert elke punt die de S&P 500 beweegt u een winst of verlies van $ 5 op. Indien de S&P 500 dus met 1% stijgt, dat zijn 39 punten bij een stand van 3900, dan verdient u dus $ 195. Zit u fout, dan kunt u dit bedrag verliezen. Deze micro future heeft een hefboom van slechts 5 en is dus bij uitstek geschikt voor de belegger met een kleiner kapitaal.

Bij de Mini-future op de DAX-index heeft u ook te maken met een multiplier van 5. Een koersbeweging van 100 punten in de DAX zal dus zorgen voor een beweging van EUR 500.

Ter vergelijking: een normale DAX-future met een vermenigvuldiger van 25 zou dan fluctueren met een equivalent van EUR 7.500 en de trader een overeenkomstig winst of verlies opleveren. Voor de meeste rekeningen van particuliere beleggers zijn beide bedragen vrij hoog. Het zijn echter juist de frequente, snelle en sterke bewegingen die index futures trading zo aantrekkelijk maken voor veel handelaren. Met de mini-futures kunnen ook beleggers met een kleiner kapitaal aan de slag.

Beleggen in futures | Wat zijn futures | Futures traden | Handelen in futures | Uitleg futures

Marginvereisten en het hefboomeffect van futures

Futures werken met een hefboom, waardoor de nominale waarde van je positie sterk vergroot wordt. De normale SPX future op de S&P 500 heeft bijvoorbeeld een hefboom van 250. Indien je bijvoorbeeld 1 future contract koopt op de S&P 500, met een prijs van 3900, krijgt u hierdoor een positie van 3.900 x 250 = $ 975.000 in de markt. Een beweging van 1%, circa 39 punten, heeft dus een effect van $ 9.750 op uw positie.

U kunt een future kopen in afwachting van stijgende prijzen en zo een long positie openen. Ook kunt u deze verkopen en zo speculeren op dalende prijzen met een short positie. Vanwege de hefboomwerking moet u voor een transactie altijd voldoende zekerheid verstrekken in de vorm van margin. De marginvereisten worden berekend en bepaald door LYNX. Dit kapitaalbedrag wordt voor elke aangehouden future op uw rekening geblokkeerd en dient als buffer voor mogelijke koersverliezen. De initiële marginvereisten voor de hierboven besproken ES future is momenteel bijvoorbeeld $ 9.877.

Sommige brokers, waaronder LYNX, gaan meestal uit van de minimale margin van de betreffende beurs, bijvoorbeeld CME. Andere brokers rekenen soms ook een extra toeslag. Het bedrag van de margin heeft invloed op de omvang van de posities die u kunt openen. De margin neemt ook toe of af in lijn met de koersbewegingen van de onderliggende waarde.

Beveiligingsmechanismen en de margin call

Vergeleken met een directe investering in de onderliggende waarde, vereisen futures een zeer lage kapitaalinvestering. Dit biedt kansen, maar ook bijbehorende risico’s. Een stijging van de onderliggende waarde met bijvoorbeeld + 5% kan het geïnvesteerd vermogen al verdubbelen, terwijl een daling van – 5% in hetzelfde geval zou resulteren in een totaal verlies. In de praktijk wordt het futures contract echter al onder dwang geliquideerd zodra het onder een bepaalde minimum margin komt. Voorafgaand hieraan wordt de belegger per mail en in het platform geïnformeerd dat zijn margin bijna is opgebruikt en dat de positie binnenkort automatisch kan worden gesloten. Als rekeninghouder heeft u dan de mogelijkheid om snel te reageren en een positie af te sluiten, of u kunt liquide middelen bijstorten.

Een zogenaamde margin call, dat wil zeggen dat de broker daadwerkelijk een aanvullende betalingsverplichting vraagt, komt slechts in zeer zeldzame gevallen voor. Bijvoorbeeld als het rekeningsaldo onvoldoende is om de verliezen die van de ene op de andere dag zijn ontstaan als gevolg van een prijsverschil te dekken. Dit komt soms voor bij belangrijke gebeurtenissen die overnight plaatsvinden en voor grote dalingen of stijgingen zorgen. Als vervolgens niet alle beveiligingsmechanismen werken, is de belegger het uitstaande verschil aan de broker verschuldigd en kan het voorkomen dat de belegger moet bijstorten. Vandaar ook de melding dat u met beleggen meer dan uw inleg zou kunnen verliezen. Futures traders moeten hier goed van op de hoogte zijn.

Verschillende soorten marginvereisten

Rond het concept van margin trading zijn er een aantal termen die u zeker dient te begrijpen. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste begrippen.

De initiële margin is het bedrag om een ​​futures positie te kunnen openen. Doorgaans is het zo dat hoe volatieler het product, hoe hoger de initial margin is. Bij een openstaande positie moet in ieder geval de intraday-margin worden aangehouden. Deze is vaak gelijk, of iets lager dan de initiële margin. Is dit niet meer het geval, dan wordt de corresponderende positie automatisch gesloten. De intraday-margin is beduidend lager dan de initiële marge, omdat anders een kleine koersbeweging in tegengestelde richting ertoe zou leiden dat de positie automatisch wordt gesloten. De initiële marge voor de mini AEX-future is bijvoorbeeld EUR 875, en de intraday-margin is EUR 700.

Overnight positiebehoud is de hogere margin, voor posities die ’s nachts worden aangehouden. De overnight positiebehoud margin is de margin die vereist is om de positie buiten de reguliere handelstijden aan te houden. Zo neemt u de positie mee naar de volgende handelsdag. Dit is aanzienlijk hoger dan de initiële en intraday-margin en kan bijvoorbeeld tweemaal de initiële marge zijn. De hogere kapitaaleis is nodig omdat impactvolle gebeurtenissen zich uiteraard ook buiten beurstijd kunnen voordoen. Als er bijvoorbeeld ’s nachts een beurscrash plaatsvindt op de Aziatische beurzen in Europa, kan de AEX-index de volgende dag plotseling fors lager openen.

LET OP: 15 minuten voor expiratie van een future contract wordt de overnight margin van kracht. Dit heeft te maken met de marginvereisten die door de beurs worden gevraagd voor het afwikkelen van een future contract. Houd hier rekening mee indien u van plan bent een future contract te laten expireren.

Hoewel een future positie op elk moment kan worden gesloten in geval van koersbewegingen in de reguliere handel, kan liquidatie in geval van prijsverschillen pas plaatsvinden nadat beurzen weer zijn geopend. De bijbehorende waardeschommelingen op de effectenrekeningen vormen bovendien ook een onzekerheid voor de broker. Deze wordt gecompenseerd met de hogere marginvereisten. Sommige futures, zoals Amerikaanse index futures, worden overigens bijna rond de klok verhandeld, met slechts korte pauzes. Hierdoor vereisen deze een ​​lagere overnight margin en zijn daarom populair bij future handelaren. Zij kunnen bijna 24 uur per dag reageren op koersbewegingen.

De huidige marginvereisten voor futures handel via LYNX vindt u hier.

Daily settlement (dagelijkse afwikkeling)

Om futures aan te houden, is slechts een relatief kleine margin vereist ten opzichte van de contractwaarde. Dit in tegenstelling tot een aandelentransactie. Wanneer een futures positie bijvoorbeeld wordt geopend, is er geen directe cash flow van de koper naar de verkoper. De koersbewegingen worden dagelijks verrekend via de zogeheten Daily Settlement. Dit betekent dat winsten op uw rekening worden bijgeschreven en verliezen worden gedebiteerd.

Als u voor 10.000 EUR aandelen ING koopt, dan wordt het kassaldo op uw rekening direct verminderd met € 10.000. Wanneer u een echter een AEX future koopt, verandert de hoeveelheid cash in uw portefeuille constant, maar alleen door de winst of het verlies van de positie. Er is dus geen initiële geldstroom van de koper naar de verkoper en alleen de marginverplichting wordt geblokkeerd.

Futures versus CFD’s

Met name particuliere beleggers schrikken vaak van futures trading en schakelen vaak over op CFD’s (Contracts for Difference), die de laatste jaren steeds populairder zijn geworden. Maar ook bij CFD’s zijn er voor- en nadelen. Net als bij futures trading kunt u met CFD’s  door de hefboomwerking ook hoge winsten genereren met een kleine kapitaalinvestering. Een nadeel is meestal echter dat de koersen en spreads in uw nadeel kunnen uitvallen. De kosten van CFD’s kunnen dan ook aanzienlijk hoger uitvallen. Ook betaalt u rente voor het aanhouden van CFD’s, aangezien u een bevoorschotting ontvangt van de uitgevende partij.

Vaak kiezen beleggers voor CFD’s, omdat zij de hefboom van de normale futures te hoog vinden. De afgelopen jaren zijn er echter ook mini en micro futures gelanceerd, waardoor dat geen reden meer kan zijn voor het kiezen van CFD’s.

CFD trading is bij veel brokers niet transparant, omdat transacties niet via een gereguleerde beurs verlopen. Brokers kunnen zelf de prijzen afgeven voor CFD’s en dat kan nadelig uitpakken. Mocht u toch graag in CFD’s willen traden, dan kan dat ook via LYNX zeer voordelig en transparant.

LYNX biedt ook eerlijke, marktconforme prijzen in CFD-trading

CFD trading is ook mogelijk via LYNX, maar de koersen worden direct vergeleken en verrekend met de real-time beurskoersen van de onderliggende waarde via DMA (Direct Market Access). In plaats van indirect via de spread transactiekosten te betalen, zoals gebruikelijk bij andere CFD-brokers, ontvangen LYNX-klanten een eerlijke en transparante handelscommissie voor CFD’s en aandelentransacties

Lagere transactiekosten met futures trading

Desalniettemin bieden futures een waardevol alternatief voor CFD’s voor beleggers met voldoende kapitaal. Futures trading vindt plaats tegen aanzienlijk gunstigere voorwaarden en minimale spreads. Daarbij begeeft een belegger zich rechtstreeks op een gereguleerde, transparante en liquide termijnbeurs. LYNX rekent bijvoorbeeld een vergoeding van EUR 2,50 per contract voor het openen of sluiten van een AEX future. Amerikaanse futures kosten USD 3,50. Long of short gaan met een mini AEX future kost u slechts € 0,50. Wanneer de positie gesloten wordt, wordt er nogmaals € 0,50 in rekening gebracht. Voor actieve traders zijn futures duidelijk de goedkopere optie. Daarmee heeft u aantrekkelijke spreads die gelijk zijn aan de markt, om te profiteren van prijsveranderingen in een index of grondstof.

De koersen van futures worden simpelweg gevormd door vraag en aanbod. Doordat de liquiditeit groot is, zijn de koersverschillen tussen de onderliggende waarde en de future zo klein mogelijk. Marktpartijen zullen dit verschil namelijk altijd zo snel mogelijk weg arbitreren, om onmiddellijk te profiteren van afwijkingen in de gestelde koersen.

Speciale kenmerken van futures

Cost of Carry: opportuniteitskosten futures

De kleine, en relatief constante, kloof tussen de onderliggende waarde en de prijs van diverse futures kan gemakkelijk worden verklaard. Dit is namelijk te herleiden naar de kosten die gepaard gaan met een normale belegging in de onderliggende waarde. Hierbij kunt u denken aan kosten voor opslag, verzekering, maar ook misgelopen rente. Want om een ​​onderliggende waarde te kopen, moet de koper óf een lening aangaan en daar bijvoorbeeld rente voor betalen, óf afzien van rente op de geldmarkt. Alle bijkomende kosten worden in rekening gebracht bij het bepalen van de future prijzen. Dit noemt men de cost of carry. De prijs van een future kan daardoor over het algemeen iets hoger of iets lager zijn dan de onderliggende waarde, afhankelijk van het feit of de hiervoor genoemde kosten positief of negatief zijn.

Index futures hebben veelal te maken met positieve cost of carry, omdat de financieringskosten voor het aanhouden van een vergelijkbare aandelenportefeuille normaal gesproken hoger zijn dan de inkomsten in de vorm van dividenden. De future zal doorgaans dan ook iets hoger noteren dan de aandelenindex. Aan het einde van de looptijd wordt de kloof met de index kleiner, omdat de resterende looptijd lagere kosten impliceert.

Als daarentegen de inkomsten uit een aandelenportefeuille (bijvoorbeeld gedurende het dividendseizoen) hoger zijn dan de financieringskosten, zal de future onder het indexniveau noteren. Dit komt doordat een directe belegging in de aandelenmarkt aantrekkelijker is. Bij de opening van een future rekening moet rekening worden gehouden met verloren dividendinkomsten. In dit geval wordt de future genoteerd onder de prijs van de onderliggende waarde en spreekt men van negatieve carry kosten. De cost of carry is doorgaans voorspelbaar, maar kan positieve of negatieve effecten hebben.

In principe geldt het volgende: De costs of carry zijn doorgaans alleen merkbaar als posities gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 2 weken, worden aangehouden. De carry-kosten worden gedurende de looptijd gestaag verlaagd, ongeacht of deze positief of negatief is. Aan het einde van de looptijd (future expiratie) komt de koers van de future overeen met de spotprijs van de onderliggende waarde.

Contango & backwardation in commodity futures

Zeker als het om grondstoffen gaat, spelen de opslagkosten een grote rol. Om bijvoorbeeld grote hoeveelheden ruwe olie op te slaan, zijn grote tankers nodig, dure verzekeringen en alles wat resulteert in hoge kosten voor fysieke aankopen. De future weerspiegelt deze kosten ook, door het feit dat commodity futures met een langere looptijd doorgaans hoger noteren dan de dagelijkse spotkoersen. Dit fenomeen wordt contango genoemd en is een belangrijk begrip bij futures trading.

Een longpositie zal in een situatie van contango bij gelijkblijvende (of licht stijgende) prijzen namelijk leiden tot een negatief rendement. Je hebt tenslotte een premie betaald bovenop de spotprijs. In het geval van long posities op langere termijn zal dit leiden tot verliezen bij het doorrollen, terwijl short posities juist verdienen op de contango.

Als beleggers daarentegen verwachten dat de prijzen voor de onderliggende waarde in de toekomst zullen dalen, kan de typische contango-situatie verzwakken of zelfs omkeren. Men spreekt dan van een zogenaamde backwardation, waarbij de futures lager noteren dan de spotkoers. Backwardation kan ook ontstaan door bijvoorbeeld schaarste op korte termijn, waardoor er een hogere vraag is voor directe levering.

Beleggen in futures | Wat zijn futures | Futures traden | Handelen in futures | Uitleg futures

Redenen voor futures trading

Als financieel instrument zijn futures buitengewoon flexibel en veelzijdig. De drie belangrijkste motieven voor futures trading zijn hedging, trading en arbitrage.

Reden 1 voor futures trading: hedgen (afdekken)

Hedgen, of hedging is een investering of transactie die bedoeld is om uw bestaande exposure (blootstelling) aan risico te beperken. Een andere definitie hiervoor betreft het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van het financieel risico van een investering, door middel van een andere investering. Hedge is een Engelse term voor ‘afsluiting’ of ‘afdekken’.

Futures lenen zich uitstekend voor hedging. Dit komt doordat portefeuilles of grondstofprijzen met relatief lage transactiekosten kunnen worden afgedekt tegen valutaschommelingen en verliezen. Als op de beurs bijvoorbeeld een tijdelijke neerwaartse trend wordt verwacht, kan het risico van verlies van een brede aandelenportefeuille relatief effectief en goedkoop worden afgedekt met overeenkomstige index futures voor een bepaalde periode.

Bij een mini AEX-future met een indexniveau van 700 punten zou bijvoorbeeld een gediversifieerde portefeuille van Nederlandse aandelen van ongeveer 14.000 euro kunnen worden afgedekt. Een effectieve hedge vereist echter op zijn minst een ruwe match tussen de future en de aandelenportefeuille, zowel wat betreft de selectie van individuele waarden als wat betreft het totale volume. Bij het afdekken met opties worden daarentegen naast de transactiekosten ook optiepremies betaald, waarmee rekening moet worden gehouden als bijkomende kosten. Futures worden voor hedging voornamelijk gebruikt door banken, bedrijven en hedge funds.

Futures versus opties voor het afdekken van effectenrekeningen

Zeker in turbulente marktfasen kan het voor particuliere beleggers aantrekkelijk zijn om futures te traden voor hedging. In plaats van vaak te dure en lastig te berekenen put opties, met een hoge volatiliteitspremie en afnemende tijdswaarde, inde portefeuille te stoppen, kan een future een eenvoudiger en beter alternatief zijn. Vooral als de schommelingen toenemen en veel beleggers zich willen beschermen, schieten de optiepremies omhoog en gaan ze vaak door het dak. Investeerders die dan losse opties kopen, verliezen vaak zelfs geld met put opties als de koersen daadwerkelijk blijven dalen.

Als de volatiliteit daalt wanneer de onderliggende waarde stabiliseert, dalen ook de optiepremies weer. Dit effect kan de prijsbewegingen van de onderliggende waarde compenseren of zelfs overtreffen. (U kunt meer lezen over hoe opties werken op onze pagina over opties.) In het geval van futures is de hefboomwerking echter constant en reageert deze altijd op veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde in de exacte verhouding. Zoals hierboven beschreven, zijn de carry kosten goed te overzien en hebben ze slechts een licht negatief effect op de de belegger.

Reden 2 voor futures trading: handelen voor winst

Afgezien van hedging, zijn futures bijzonder geschikt voor actieve traders. Vanwege de zeer lage kosten en lage spreads hebben futures vooral de voorkeur van dag- en swing traders die willen inspelen op bewegingen op de korte tot middellange termijn. Afhankelijk van de handelsstrategie kan de periode van trades variëren van enkele seconden (ook wel scalpen genoemd) tot meerdere dagen. Periodes van enkele weken of zelfs maanden zijn ook vrij gebruikelijk.

Het is echter belangrijk op te merken dat posities voor de expiratiedatum gesloten dienen te worden en/of te worden doorgerold in de volgende future. Actief handelen is de belangrijkste drijfveer van futures traders. Er zijn talloze handelsstrategieën en methoden waar we in een ander artikel uitgebreider op ingaan.

Reden 3 voor futures trading: arbitrage

Ook arbitrage mogelijkheden zijn interessant voor futures. Arbitrage is het exploiteren van prijsverschillen om daar voordeel mee te behalen. Indien er bijvoorbeeld significante afwijkingen zijn in de waardering tussen de onderliggende waarde en de future, kan dit worden benut door tegelijkertijd een long positie in de goedkopere waarde en een short positie in de duurdere waarde te openen. Als de onderliggende waarde en de future vervolgens weer dichterbij elkaar komen, ontstaat er arbitragewinst.

Aangezien een belegger echter concurreert met de algoritmes en software van institutionele beleggers, treden grote arbitragemogelijkheden tegenwoordig bijna alleen op in extreme situaties, zoals in crashsituaties met extreem snelle, sterke prijsbewegingen.

Aan de slag met futures trading

Belangrijk bij futures trading: de juiste online broker. Iedereen die geïnteresseerd is om aan de slag te gaan met futures trading, moet eerst op zoek naar een geschikte broker. LYNX biedt u uiterst aantrekkelijke tarieven, vanaf € 2,50 per AEX future en slechts € 0,50 voor de mini AEX future. Amerikaanse futures trade u tegen slechts $ 3,50, en de micro futures zijn slechts $ 1,25 per order. Wilt u snel en effectief futures traden? Bekijk ons tarievenoverzicht.

De juiste accountgrootte voor futures en money management

Naast de juiste broker is ook de juiste accountgrootte cruciaal voor succesvol handelen met futures. Hoeveel kapitaal er nodig is om een ​​bepaald contract te verhandelen, kan eenvoudig worden bepaald aan de hand van de marginvereisten.

De marginvereisten zeggen echter niets over de hoeveelheid benodigd kapitaal om serieus aan de slag te gaan met futures. Over het algemeen mag u ervan uitgaan dat de portefeuilleomvang in ieder geval een veelvoud is van de margevereisten, anders zijn de procentuele koersschommelingen te groot voor een duurzame handelsstrategie​. U kunt dan met slechts enkele foutieve trades uw gehele balans verliezen.

U zult zich voorstellen dat futures trading veel discipline vergt ​​van een belegger. Een te grote positie ten opzichte van de omvang van de portefeuille kan al snel tot exorbitant hoge verliezen leiden. Als het account te klein is, komt de belegger al snel onder financiële en emotionele druk te staan ​​zodra een trade negatief uitvalt. Daarom is goed money management en positiebeheer van essentieel belang om succesvol te traden in futures. Dit betekent dat bij het bepalen van de benodigde accountomvang dus ook rekening moet worden gehouden met de positiegroottes, de handelsstrategie en de maximaal aanvaardbare verliezen.

Voorbeeld berekening:

  • Portefeuille van € 10.000
  • Positiegrootte: 1 contract a € 20 per punt (Mini-AEX)
  • Contractwaarde: 14.000 EUR (AEX 700 punten)
  • Marginvereisten: 6,25% (€ 875 per contract)
  • Overnight margin: 14% (€ 1000 per contract)
  • Maximaal verlies per transactie: 2,0% van de portefeuillewaarde
  • Stoploss per AEX trade: 10 punten (€200)

Met een rekeningsaldo van € 10.000 en een overnight margin van € 1000 kan de gewenste positiegrootte eenvoudig ’s nachts worden aangehouden. Toch is deze portefeuille wat aan de kleine kant om te gaan handelen op de AEX. U verliest al 2% van uw portefeuille bij een beweging van slechts 10 punten, dan gaat het bij een stand van 700 punten om slechts 1,42% beweging. Ik raad u dan ook aan om altijd met stop loss niveaus te werken om ongewenst grote verliezen te voorkomen.

Wilt u met ruimere stop loss niveaus werken, dan zult u dus met een grotere portefeuille gaan werken. Een stop loss van 20 punten zal in dit geval betekenen dat u tenminste € 20.000 op uw account moet hebben.

Belangrijk voor het bepalen van de portefeuilleomvang: houd rekening met de kapitaalbuffer voor een reeks aan verliezen

Zoals het rekenvoorbeeld laat zien, kunt u uw accountgrootte zelf berekenen uit de door u zelf gedefinieerde specificaties voor uw maximale verlies per positie. Er moet natuurlijk ook rekening worden gehouden dat zelfs bij een winstgevende handelsstrategie een reeks aan verliezen mogelijk is. Daarom moet een kapitaalbuffer ervoor zorgen dat uw eigen regels voor het beheer van uw portefeuille of positiegrootte altijd kunnen worden nageleefd. Ook als er vijf of zes opeenvolgende, verliesgevende transacties plaatsvinden.

Futures trading leren: discipline en mentale weerbaarheid

Door hun eenvoudige structuur en relatief gemakkelijke afhandeling zijn futures ook geschikt voor beleggers die voorheen alleen in aandelen, CFD’s en soortgelijke producten handelden. Er moet echter rekening worden gehouden met de kapitaalvereisten, money management en het risico. Vanwege het grote risico op verlies is, zoals bij alle hefboomproducten, naast kennis van de werking ook een hoge mate van zelfdiscipline, mentale focus en een duidelijke strategie nodig.

Uitgebreide kennis is niet per se nodig, maar een aantal jaar beurservaring zou een positieve invloed moeten hebben op uw kans op succes bij futures trading. Daarmee zijn futures wel geschikter voor gevorderden beleggers en/of beleggers die hun handelsspectrum willen uitbreiden dan voor beginners. Startende beleggers met weinig beurservaring kunnen hun eerste stappen beter zetten met aandelen en pas later overschakelen naar producten als futures.

Mini-futures als handelsinstrument voor particuliere investeerders

Voor beleggers die emotioneel reageren op verliezen, is futures trading waarschijnlijk niet geschikt. De ervaring leert dat beleggers met zwakke zenuwen vaak de neiging hebben om te grote risico’s te nemen bij een negatieve ontwikkeling. Denk hierbij aan het laten lopen van verliezen of de klassieke fout om altijd in positie te willen zijn. Als u dergelijke potentiële valkuilen echter redelijk veilig kunt mijden, heeft u een goede kans om vroeg of laat een winstgevende futures trader te worden.

Vooral mini-futures vormen voor welvarende particuliere beleggers een interessant alternatief op klassieke producten zoals ETF’s, opties of CFD’s. Dit komt doordat zij een lagere hefboom en beduidend lagere contractwaarde hebben dan de standaardfutures, die vooral populair zijn bij grote institutionele beleggers.

Tip: begin eerst met een demo-account en doe kennis op

Het is aan te raden om eerst een ​​paar weken of maanden met een demo-account te beginnen om vertrouwd te raken met de bewegingen van futures met virtueel geld, voordat u met echt geld gaat handelen. Voer zoveel mogelijk virtuele transacties uit in real-time modus om een ​​idee te krijgen van hoe het proces in zijn werk gaat. Het is ook aan te raden om masterclasses van LYNX te bekijken waarin ervaren future traders aan het woord zijn.

Als onderdeel van ons uitgebreid educatie programma deelt LYNX regelmatig waardevolle artikelen of live webinars om je basiskennis en specialistische kennis verder te verdiepen. Formuleer uw handelsstrategie schriftelijk en controleer regelmatig of en waarom u van deze strategie afwijkt. Zie verliezen en ‘fouten’ als kansen om te analyseren en te leren, zodat uw vaardigheden gestaag verbeteren. Om meer te weten te komen over het handelen in futures, kunt u hier een demo-account aanvragen via LYNX.

Bescherm posities met Stop Loss

Als u in futures gaat traden, gaat het vaak om grote bedragen. LYNX biedt klanten echter veel orderopties met een professioneel handelsplatform om posities af te dekken. Met stop loss of trailing orders kunt u de prijs bepalen waartegen posities moeten worden gesloten.

Futures trading via LYNX in de praktijk

Met het handelsplatform Trader Workstation (TWS) kunt u gebruik maken van geïntegreerde handelstools zoals de ChartTrader of de BookTrader. Deze trader tools besparen u tijd en geven u een voordeel bij futures trading.

Als u wilt inspelen op stijgende prijzen in de AEX, opent u een long positie en krijgt u een future positie te zien in uw portefeuille. Winsten of verliezen worden meegenomen bij de berekening van het rekeningsaldo en weergegeven volgens de huidige prijsontwikkeling. Als u verwacht dat de koersen zullen dalen, opent u een short positie en krijgt u een negatieve future positie geboekt.

Het openen van een future positie is een zogenaamde openingspositie. Beleggers sluiten hun positie door deze te neutraliseren met een tegengestelde transactie. Als u echter short ging, dan dient u de future weer terug te kopen om de positie glad te stellen.

Het wisselkoersrisico wordt volledig geëlimineerd en de positie wordt gesloten. De administratie wordt vervolgens uitgevoerd door LYNX en is terug te vinden in uw transactiegeschiedenis.

Futures trading voorbeeld – contractspecificaties van de mini S&P future

U kunt de contractspecificaties van een futures contract in de TWS bekijken door op de regel te dubbelklikken. U kunt het contract eerst toevoegen door de TICKER in te voeren. De S&P 500 mini future krijgt u door ES in te voeren.

U krijgt dan het volgende te zien:

Beleggen in futures | Wat zijn futures | Futures traden | Handelen in futures | Uitleg futures
Futures in het TWS Handelsplatform

Dubbel klikken voor de contractomschrijving:

Beleggen in futures | Wat zijn futures | Futures traden | Handelen in futures | Uitleg futures | E-mini S&P 500 in het TWS Handelsplatform
E-mini S&P 500 in het TWS Handelsplatform

De meest populaire futures om te traden

E-mini S&P 500 future (ES)

De onbetwiste nummer 1 in de top 5 meest verhandelde Amerikaanse futures via LYNX is de E-mini S&P 500 future. De ticker code van deze future is ES. Met name de brede samenstelling van de index en de openingstijden maken deze future zo populair. Ook hier betreft het een mini future, de grote S&P 500 future is een stuk minder populair.

10-year US Treasury Note future (ZN)

Deze future is in het Handelsplatform te vinden middels de ticker ZN. De future is gebaseerd op een mandje van 10-jaars Amerikaanse obligaties. Toch is er een verschil met de 10 Year US Treasury Note. De future koers tegengesteld beweegt aan het verloop van de onderliggende waarde.

Euro/dollar future (EUR)

De valutamarkt is vele malen groter dan de aandelenmarkt of de future markt. Toch staat de future op het valutapaar euro/dollar op een mooie derde plaats in de top 5 meest verhandelde Amerikaanse futures via LYNX. De ticker code van deze future is EUR.

Goud future (GC)

Deze future is in het Handelsplatform terug te vinden middels de ticker GC. De future is maatgevend voor het tot stand komen van de goudprijs. Dagelijks worden er honderdduizenden contracten van verhandeld. De future kent een multiplier van 100. Om die reden verdient of verliest u $ 100 bij een beweging in de goudprijs van $ 1.

Crude oil future (CL)

Zoals u wellicht weet, worden er twee soorten olie op grote schaal verhandeld. Allereerst de Brent olie. Deze aardolie wordt in Europa, Afrika en het Midden-Oosten gewonnen. De tweede soort – Light Sweet Crude Oil (WTI) – wordt over het algemeen als benchmark gebruikt wanneer men spreekt over “de olieprijs”. Het is daarom enigszins logisch dat het volume in deze future een stuk hoger ligt dan in de Brent olie. De Crude Oil future staat op plaats 4 en is in het Handelsplatform te vinden onder de tickercode CL.

Andere futures die populair zijn:

NQ Mini-Future:

De meest verhandelde Nasdaq future is de E-mini Nasdaq future. De E-mini Nasdaq future noteert onder het ticker symbool NQ op de CME Globex.

AEX future (FTI) & mini future

De multiplier van een normale AEX future bedraagt 200. Om die reden bedraagt de nominale waarde van het contract op de huidige stand van 700 punten zo’n € 140.000. Om AEX futures voor een breder publiek toegankelijk te maken, zijn in 2013 mini-futures geïntroduceerd. Deze futures hebben een multiplier van 20; tien keer kleiner dan de standaard future.

Bent u geschikt voor futures trading?

Met futures trading kunt u inspelen op zowel stijgende als dalende prijzen van een onderliggende waarde op gereguleerde en liquide futures beurzen. Dit kan met relatief lage kosten en met weinig kapitaalinvestering. De constante hefboom garandeert een berekenbare, constante prijsontwikkeling die (in tegenstelling tot bijvoorbeeld opties) parallel loopt aan de onderliggende waarde.

Voor futures en mini-futures trading moet u een ervaren belegger zijn. Enkel ervaring hebben met aandlen of theoretische kennis hebben is onvoldoende. Handelservaring met andere financiële producten met hefboomwerking, zoals hefboomcertificaten, CFD’s of opties, zal u helpen begrijpen hoe futures werken. Daarbij zal het helpen de risico’s die eraan verbonden zijn te begrijpen en kunt u beginnersfouten, zoals te grote posities, vermijden.

Goed money management en risicobeheer helpt u bij het ontwikkelen en implementeren van winstgevende strategieën. Om dit te doen, moet u voldoende kapitaal hebben in verhouding tot de contractwaarde, zodat u niet van slag raakt door een willekeurige series van verliezen of sterke prijsschommelingen in de futures. Wilt u meer weten over of u als belegger geschikt bent voor futures trading? 

Futures trading via LYNX?

Via LYNX kunt u razendsnel en voordelig traden in futures op een zeer professioneel handelsplatform. U heeft tevens de beschikking over de beste trader tools en toegang tot vrijwel alle futures markten die wereldwijd worden aangeboden.


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.