Bescherming en veiligheid bij LYNX

Als het om financiële zaken gaat, kan men niet voorzichtig genoeg zijn. LYNX hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid. In onze dienstverlening hebben begrippen als betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit de hoogste prioriteit. Als financiële onderneming beschikt LYNX over alle vereiste vergunningen. Zowel interne gedragscodes als externe wet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Hieronder vindt u alle informatie inzake bescherming en veiligheid bij LYNX.

Wie houdt er toezicht op LYNX?

LYNX hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid. Bij LYNX is onderscheid tussen intern en extern toezicht.

Intern toezicht

Het bestuur is bij LYNX verantwoordelijk voor het interne toezicht en permanent controle. Een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel binnen LYNX is de compliance officer. De compliance officer ziet toe op de naleving van de diverse gedragscodes en regels. Deze regels betreffen zowel deze die voortvloeien uit wet- en regelgeving als de voorschriften bepaald door LYNX.

Extern toezicht

In Nederland staat LYNX onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Belgische activiteiten van LYNX vallen onder de host control van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Duitse activiteiten onder de host control van de Duitse toezichthouder BAFIN en de Tsjechische activiteiten onder de host control van de Tsjechische toezichthouder CNB. De bijkantoren van LYNX in België, Duitsland en Tsjechië staan onder het toezicht van de lokale toezichthouders.

Welke wet is van toepassing op LYNX?

Op Europees niveau is voor LYNX de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) van belang. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarop gebaseerde lagere regelgeving. Klik hier voor meer informatie over de Wft.

Hoe is mijn effectenrekening beveiligd?

Uw effectenrekening is op verscheidene manieren beschermd. Gelden kunnen alleen teruggeboekt worden naar een tegenrekening die precies dezelfde tenaamstelling heeft als uw effectenrekening. Het is dus niet mogelijk om vanaf uw effectenrekening gelden naar andere personen/entiteiten over te boeken. Elke klant heeft een persoonlijke login en wachtwoord die door de gebruiker op elk moment gewijzigd kunnen worden. Daarnaast heeft elke effectenrekening een tweestapsverificatie als extra beveiliging bij het inloggen.

Hoe beschermt LYNX mijn persoonsgegevens?

LYNX respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar site. LYNX zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. LYNX houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Is LYNX aangesloten bij het Kifid en DSI?

LYNX wil een zo goed mogelijke dienstverlening aan zijn klanten verstrekken en dit begint uiteraard bij gekwalificeerde medewerkers. LYNX is daarom aangesloten bij het DSI. DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert hen in een openbaar register.

LYNX is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Let op! Onderstaande informatie heeft betrekking op rekeningen die vallen onder Interactive Brokers UK (IBUK). Naar aanleiding van de migratie van rekeningen naar de entiteit van Interactive Brokers Ireland (IBIE) gelden voor deze rekeningen andere beschermingen. Kijk daarvoor voorlopig op deze pagina.

Veelgestelde vragen bescherming van gelden en effecten

IB UK is de dochtermaatschappij van Interactive Brokers Group, Inc. (hierna te noemen ‘IBG’) in Europa. Naast IB UK, is Interactive Brokers LLC (‘IB LLC’) de Amerikaanse dochteronderneming van IBG en staat al sinds 1994 bij de SEC (American Securities and Exchange Commission) als broker-dealer ingeschreven. IBG staat genoteerd aan de Nasdaq exchange (tickercode: IBKR) in de Verenigde Staten en haar marktkapitalisatie per 7 januari 2020 is ruim 19 miljard USD. Via haar dochtermaatschappijen verwerkt IBG gemiddeld 859.000 transacties per dag, en heeft zij wereldwijd meer dan 660.000 cliënten, die tezamen meer dan USD 156 miljard aan vermogen bij IBG vertegenwoordigen.1

wie-is-IB-uk

IBG biedt als carrying broker de clearing-, settlement (afwikkeling)- en custodydiensten (bewaren van effecten) aan introducing broker LYNX.

1Bron: Interactive Brokers, Resultaten derde kwartaal 2019

Dankzij de connectie met IB UK kan LYNX cliënten toegang verlenen tot 125 beurzen in 31 landen. Op de meeste van deze beurzen hebben cliënten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in aandelen, opties, futures, hefboomproducten, obligaties, grondstoffen, ETF's en CFD's. Bovendien hebben cliënten toegang tot 22 verschillende valuta's.

Orders van cliënten die bij LYNX worden ingediend en door of via IB UK worden uitgevoerd, worden niet verkocht aan flitshandelaren (high frequency traders) of market makers. Het doorverkopen van orders van cliënten aan derden die als wederpartij optreden kan een negatief effect hebben op de uiteindelijke transactieprijs.

Cliënten hebben daarnaast toegang tot het order routeringssysteem van IB LLC voor het plaatsen van orders (SmartRoutingSM), dat in verbinding staat met een groot aantal beurzen en markten. Met deze technologie worden de verschillende aandelenbeurzen gescand en de orderrouting gebaseerd op de beste markt, op basis van uitvoeringsprijs, snelheid en totale kosten van de uitvoering. Als gevolg van deze SMART-routing krijgen cliënten een snellere en betere orderuitvoering.

Kort gezegd, met dank aan de samenwerking met IB UK, kan LYNX haar cliënten wereldwijd laten beleggen met behulp van de meest geavanceerde infrastructuur.

Om cliënten de mogelijkheid te bieden overal ter wereld te handelen in allerlei soorten financiële instrumenten, is de beleggingsrekening juridisch gezien opgebouwd uit drie verschillende segmenten. Deze segmenten zijn zowel ondergebracht bij IB UK als IB LLCDe bewaring van uw gelden2 en (effecten)posities zijn afhankelijk van het segment van de rekening waar de effecten en/of cash wordt bewaard. Het segment wordt bepaald door het type financieel instrument waarin de cliënt belegt. Zie onderstaand overzicht:

Hoe worden mijn fondsen en posities bij IB UK en IB LLC aangehouden

2Stortingen vanaf uw tegenrekening worden op het Securities segment ontvangen.

3Als de IB UK Regulated rekening geopend is, worden alleen Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse en Australische futures en futureopties op de Commodities rekening geboekt. De overige worden geboekt op de IB UK Regulated rekening.

Bovenstaande illustreert derhalve dat de Securities rekening en de Commodities rekening onder IB LLC valt en de Regulated rekening onder IB UK valt. De bewaring van financiële instrumenten (“custody”) en bescherming verschillen per type segment, deze verschillen worden op de volgende secties toegelicht.

IB LLC Securities rekening

Op de Securities rekening worden zowel financiële instrumenten als de cashgelden van cliënten apart gehouden van het eigen vermogen van IB LLC. Indien er cashgelden of financiële instrumenten in bewaring worden gesteld bij derden-financiële instellingen dan worden deze te allen tijde aangemerkt ten behoeve van cliënten van IB LLC. Hiermee zijn cashgelden en financiële instrumenten te allen tijde afgescheiden van het vermogen van IB LLC, ook in het geval van ingebrekestelling of faillissement van IB LLC. IB LLC maakt gebruik van diverse banken voor de bewaring van cashgelden, ter voorkoming van concentratierisico bij één bank. IB LLC voert regelmatig controles uit op de bewaarrekeningen ten behoeve van cliënten.

De financiële instrumenten die middels bevoorschotting zijn gefinancierd, kunnen aan derde partijen worden uitgeleend (bijvoorbeeld om shortselling te faciliteren). Indien een cliënt van IB LLC effecten aankoopt middels geleend geld, is IB LLC gerechtigd om tot een percentage van maximaal 140% van de waarde van de margin loan (effectenkrediet) uit te lenen.

IB LLC vereist van de wederpartij een bedrag beschikbaar te stellen van ten minste 102% van de marktwaarde van de geleende aandelen. Elke beursdag wordt het onderpand aangepast op basis van de beurskoers van de geleende aandelen. De als onderpand verstrekte gelden worden door IB LLC afgezonderd en uitsluitend ten behoeve van cliënten bewaard. In het geval dat een wederpartij niet in staat is om de geleende stukken terug te geven, wordt de waarde van die stukken gedekt door deze cashgelden.

Wanneer er in derivaten wordt gehandeld via het IB LLC segment, worden de gelden ter marginvereisten bij het desbetreffende clearingkantoor op een aparte cliëntenrekening bewaard, afgezonderd van het eigen vermogen van IB LLC. Deze gelden worden door het desbetreffende clearinghouse uitsluitend ten behoeve van cliënten gehouden. Clearinginstellingen geven in het derivatencontract een garantie af voor het tegenpartijrisico.

IB LLC is aangesloten bij de Securities Investor Protection Corporation (‘SIPC’). SIPC biedt bescherming tegen verlies van cashgelden en effecten die door een cliënt bij een broker worden aangehouden die lid is van SIPC. SIPC dekt cashgelden voor zover die bij IB LLC zijn gestort voor de aankoop van effecten. De dekkingslimiet van SIPC is maximaal USD 500.000 (met een afgesplitst maximum van USD 250.000 voor enkel cashgelden) per cliënt voor alle rekeningen bij dezelfde instelling. Daarnaast heeft IB LLC een aanvullende verzekering bij Lloyd's voor USD 30.000.000 (met een afgesplitst maximum van USD 900.000 voor cashgelden) met een geaggregeerde limiet van USD 150.000.000. SIPC geldt enkel voor de Securities rekening en dekt niet de futures, futureopties en/of cashgelden op de Commodities rekening. SIPC biedt tevens geen bescherming tegen een eventuele daling van de waarde van uw effectenposities.

Wanneer een broker failliet gaat, wordt de SIPC betrokken om overzicht te houden op de liquidatie van de broker en de SIPC speelt een rol indien er mogelijk cashgelden en/of effecten op de cliëntenrekeningen ontbreken. SIPC geeft de aanzet tot de liquidatieprocedure wanneer zij een verwijzing ontvangt van een Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten. Wanneer de liquidatie van start gaat, vraagt SIPC de federale faillissementsrechter om een Trustee te benoemen voor de vereffening van de broker en om haar cliënten te beschermen. Cliënten van de financiële instelling krijgen voorrang boven mogelijke schuldeisers. Cliënten hebben een vordering jegens de broker ten bedrage van het 'netto vermogen' van de cliënt. Het 'netto vermogen' van de cliënt is de waarde van cashgelden en effecten die de broker aan de cliënt verschuldigd is, verminderd met het bedrag van een mogelijke schuld van de cliënt aan de Broker (bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van bevoorschotting).

Meer informatie over de bescherming door de SIPC is te vinden op de website van de SIPC en FINRA1

1Zelf-controlerende, niet-gouvernementele organisatie die toezicht houdt op aangesloten brokers en beurzen in de VS.

Verschillende rekeningen die op dezelfde naam staan en waaraan hetzelfde identificatienummer voor gekoppeld is, worden voor de toepassing van de maximale bescherming per cliënt gegroepeerd. Als u echter in verschillende hoedanigheden rekeningen bij IBG aanhoudt (bijvoorbeeld een rekening op uw eigen naam, een trustrekening waarvan u de trustee of begunstigde bent, of een gezamenlijke rekening), dan geniet elke rekening SIPC-bescherming en de hiervoor vermelde aanvullende bescherming tot aan de aangegeven limieten.

IB LLC Commodities rekening

Cashgelden van cliënten op de Commodities rekening die bij IB LLC wordt aangehouden, worden apart bewaard van het vermogen van IB LLC  door middel van een afgezonderde rekening, zoals vereist door de Commodity Exchange Act (‘CEA’) en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (‘CFTC’). De gelden op de Commodities rekening mogen uitsluitend worden gebruikt voor de handelsactiviteiten op de Commodities rekening, zoals het kopen en verkopen van futures en futureopties.

Voor de Commodities rekening geldt dat, indien er geen gelden geleend zijn en er geen derivaten worden aangehouden, de gelden en financiële instrumenten voor de cliënt beschikbaar zijn indien IB LLC failliet gaat. Dit aangezien de gelden en financiële instrumenten afgezonderd bewaard worden van het eigen vermogen. Indien de broker failliet is en de afgezonderde cashgelden voor een onvoorzienbare reden niet dekkend zijn om aan vorderingen te voldoen, delen de cliënten gelijkelijk in het tekort en worden zij gewone schuldeisers voor de restvorderingen. Ingeval er wel futures worden aangehouden, geven de clearinginstellingen een garantie af voor het tegenpartijrisico. De eerder genoemde bescherming van de SIPC dekt niet de futures, futureopties en cashgelden op de Commodities rekening.

IB UK Regulated rekening

IB UK staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (‘FCA’) in het Verenigd Koninkrijk en biedt cliënten bescherming door de toepassing van het Cliënt Asset (‘CASS’)-reglement van de FCA.

De cashgelden die cliënten bij IB UK op een rekening hebben staan, worden voor cliënten in beheer gehouden en zijn afgezonderd van het eigen vermogen van IB UK. Cashgelden die aan cliënten toebehoren worden op diverse banken geplaatst voor de bewaring, ter voorkoming van concentratierisico bij één bank.

Er worden via IB UK geen effecten verhandeld, enkel derivatencontracten.

Derivaten worden eveneens beschermd door het CASS-reglement van de FCA. Wanneer via IB UK wordt gehandeld in derivaten, worden de gelden ter voldoening aan de marginvereisten bij het desbetreffende clearinghouse eveneens op een aparte cliëntenrekening gehouden, afgezonderd van het eigen vermogen van IB UK. Clearinginstellingen geven in het derivatencontract een garantie af voor het tegenpartijrisico.

Gelden van cliënten worden in bewaring gehouden voor cliënten, op rekeningen die afgezonderd en te onderscheiden zijn van het eigen vermogen van IB UK, in overeenstemming met het CASS-reglement. Schuldeisers van IB UK kunnen derhalve niet over deze gelden beschikken, en deze gelden worden in plaats daarvan aan de cliënten teruggekeerd.

IB UK neemt daarnaast als erkende, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsonderneming  deel aan het Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’). Mocht IB UK onverhoopt niet aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen, dan kan de cliënt een vordering indienen bij de FSCS4. Dit betekent dat indien IB UK, na een faillissement, niet al uw gelden kan teruggeven, het FSCS de tekorten zal aanvullen. Het FSCS beschermt cliënten die bij IB UK geld in bewaring hebben gegeven.  De vergoeding uit hoofde van het FSCS is maximaal GBP 85.000 per cliënt en wordt van kracht als IB UK niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De vergoeding uit hoofde van het FSCS dekt geen marktverliezen over uw beleggingen. Meer informatie over het FSCS is te vinden op de website van het FSCS.

4Het compensatiefonds van het UK is bedoeld voor particuliere cliënten en kleine ondernemingen, ongeacht hun vestigingsplaats.

LYNX

Als LYNX onverhoopt failliet gaat en LYNX als gevolg daarvan niet meer aan haar verplichtingen kan doen uit hoofde van de Basisovereenkomst, kunnen cliënten een beroep doen op het Beleggerscompensatiestelsel (BCS). LYNX heeft als beleggingsonderneming een licentie krachtens de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en is aangesloten bij het BCS.

De maximale vergoeding op grond van het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is EUR 20.000 per cliënt. Cliënten kunnen deze vergoeding claimen als LYNX onverwacht failliet gaat en LYNX als gevolg van wanbeheer of fraude niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, en de gelden en/of financiële instrumenten van cliënten niet meer kunnen worden teruggegeven. Aangezien cliënten van LYNX hun gelden en/of financiële instrumenten aanhouden bij IB LLC en IB UK, zal de situatie  dat LYNX geen gelden en/of financiële instrumenten van cliënten kan teruggeven zich niet voordoen.

Meer informatie over het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is te vinden op de websites van de AFM en DNB.

LYNX B.V. (LYNX) neemt als vergunninghoudende entiteit deel aan het beleggerscompensatiestelsel.

De vergoeding in het kader van het beleggerscompensatiestelsel is maximaal € 20.000,- per cliënt. Cliënten kunnen aanspraak op het BCS maken als LYNX onverhoopt failliet zou gaan en als gevolg van mismanagement of fraude LYNX niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en de gelden of beleggingen van cliënten niet meer kunnen worden teruggegeven.

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel is te vinden op de websites van de AFM en DNB

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX
Zelf beleggen bij LYNX: één platform, vele voordelen
  • Professioneel handelsplatform: snel, stabiel en betrouwbaar
  • Zeer lage tarieven
  • Beleg waar en wanneer u wilt met de LYNX Apps
  • Tips en educatie van professionele beleggingsexperts
  • Persoonlijke begeleiding van het LYNX service team
Beste Online Broker volgens Vergelijkbroker.nl
Beste Online Broker
volgens VergelijkBrokers.nl
2016 & 2017
Beste Online Broker volgens de Gouden Stier
Winnaar Gouden Stier
“Beste Online Broker”,
2013 & 2016
Beste Online Broker volgens Beleggers Belangen
Beste Online Broker
volgens Beleggers Belangen
2009 t/m 2013 & 2018
Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker